Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dyrektywa DAC7 – nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która nałoży na operatorów platform cyfrowych nowe obowiązki sprawozdawcze

Dyrektywa DAC7 – nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która nałoży na operatorów platform cyfrowych nowe obowiązki sprawozdawcze

Wprowadzenie

Nowa regulacja w postaci Dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania – nazwana „Dyrektywą DAC7” – nakłada nowe dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. W dniu 8 lutego 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i niektórych innych ustaw, który docelowo miał wejść w życie z dniem 1 maja 2023 r. Nowe przepisy mają dotyczyć zarówno platformy z obszaru Unii Europejskiej, jak i państw trzecich. Mają one na celu przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej. Jeśli jeden operator działa w kilku państwach UE będzie mógł przekazać dane tylko z jednego z nich. Musi jednak pamiętać o poinformowaniu każdego organu podatkowego. 

Przedmiot raportowania

Zgodnie z obecnymi założeniami projektu, obowiązek raportowania będzie dotyczył operatorów platform cyfrowych, którzy odpłatnie udostępniają platformy cyfrowe pozwalające użytkownikom na:

 • sprzedaż towarów (np. Amazon, AliExpress, eBay);
 • najem nieruchomości (np. AirBnb, Booking);
 • świadczenie usług osobistych (np. Uber, UberEats);
 • najmowanie usług transportowych (np. Miles, ShareNow).

Zakres raportowania

Podmioty te będą zobowiązane do zbierania informacji o każdym aktywnym sprzedawcy, który jest osobą fizyczną lub prawną; a następnie przekazywania ich do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gromadzone dane będą różniły się w zależności od statusu sprzedawcy i oprócz informacji o uzyskiwanych dochodach, obejmą również:

 • nazwę prawną lub imię i nazwisko sprzedawcy;
 • adres;
 • numer NIP oraz
 • numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny.

Ponadto osoby fizyczne będą zobowiązane do podania daty urodzenia, zaś osoby prawne do wskazania numeru w rejestrze gospodarczym oraz informacji o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, ze wskazaniem każdego państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się stały zakład.

Jeżeli sprzedawca nie udostępni raportującemu podmiotowi informacji wymaganych w terminie 60 dni od pierwotnego wystąpienia, mimo dwukrotnego ponowienia wystąpienia, raportujący operator platformy będzie obowiązany do zablokowania możliwości wykonywania stosownych czynności przez takiego sprzedawcę oraz wstrzyma wypłatę jego wynagrodzenia. 

Podmioty wyłączone z raportowania

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami z raportowania będą wyłączone:

 • podmioty rządowe;
 • podmioty notowane na giełdzie;
 • sprzedawcy w sektorze wynajmu nieruchomości, jeżeli dokonali ponad 2 000 transakcji najmu nieruchomości w danym okresie sprawozdawczym;
 • sprzedawcy którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy i których wynagrodzenie nie przekroczyło 2 000 EUR (obecnie ok. 9 tys. zł.) w danym okresie sprawozdawczym.

Projekt ustawy z lutego 2023 r. zakładał wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 maja 2023 r., jednak już wiemy że nastąpi to z opóźnieniem. Pierwsze dane będą raportowane w 2024 r., jednak należy mieć na uwadze że obejmą one dane za cały 2023 r. W naszej opinii operatorzy powinni już teraz zacząć zbierać dane o użytkownikach. Wdrożenie Dyrektywy DAC7 może sprawiać operatorom spore problemy (w szczególności na początku okresu jej obowiązywania), dlatego też nasi konsultanci z przyjemnością udzielą wsparcia w tym zakresie.

Sankcje

Ministerstwo Finansów, podobnie jak w przypadku innych raportowań np. MDR, planuje wprowadzenie kar dla podatników niewywiązujących się z obowiązku sprawozdawczego. W projekcie jest przewidziana kara pieniężna w wysokości nie większej niż 5 000 000 zł i nie mniejszej niż 100 000 zł. Ponadto raportujący operator platformy będzie mógł również zostać wykreślony z rejestru jako podatnik VAT.

Jakie znaczenie ma Dyrektywa DAC7 dla polskich podatników?

Pierwsze raporty na bazie Dyrektywy DAC7 będą musiały zostać przesłane przez podatników – operatorów platform cyfrowych – do 31 stycznia 2024 r. za cały 2023 r.; czyli również za okres sprzed wejścia w życie nowych przepisów. Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia analizy potrzebnych informacji i zaprojektowania, wdrożenia odpowiednich kontroli wewnętrznych i procedur w celu gromadzenia, przygotowania i sprawnego zaraportowania wymaganych informacji do organów podatkowych po wejściu przepisów w życie. Nasi konsultanci chętnie udzielą wsparcia w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.