Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dyrektywa BEFIT – nowe zasady rozliczania CIT przez grupy kapitałowe

Dyrektywa BEFIT – nowe zasady rozliczania CIT przez grupy kapitałowe

Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), która może znacząco zmienić sposób opodatkowania CIT podatników na terenie UE wchodzących w skład dużych grup kapitałowych.

Kogo mają objąć nowe rozwiązania

Obowiązkowo, nowe zasady będą stosowali podatnicy CIT z rezydencją podatkową na terenie UE, wchodzący w skład międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych, o skonsolidowanych przychodach przekraczających 750 milionów euro w 2 z 4 ostatnich lat finansowych.

Choć krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania Dyrektywy BEFIT jest bardzo zbliżony do kręgu podmiotów wskazanych w ramach globalnego podatku minimalnego, o którym pisaliśmy we wpisie: Pillar II – nowe obowiązki nie tylko dla międzynarodowych korporacji, to Dyrektywa BEFIT przewiduje dodatkowy warunek dotyczących wielkości posiadanych udziałów – w przypadku bowiem, jeżeli jednostka dominująca ma siedzibę w UE, Dyrektywa będzie miała zastosowanie do podmiotów zależnych, w których jednostka dominująca posiada min. 75% udziałów.

Przepisy Dyrektywy nie będą natomiast miały zastosowania do grup kapitałowych, których jednostka dominująca nie posiada rezydencji podatkowej w jednym z państw UE, a przychody osiągane przez tę grupę w UE nie osiągną poziomu 50 mln euro lub będą stanowić mniej niż 5% światowych przychodów grupy.

Dobrowolnie stosować Dyrektywę będą mogły natomiast grupy kapitałowe, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami określonymi przez Dyrektywę, niezależnie od wysokości przychodów.

Obliczenie i zapłata podatku oraz obowiązki sprawozdawcze

W celu ustalenia podatku do zapłaty przez poszczególnych członków grupy BEFIT (tj. grupy podmiotów zobowiązanych do rozliczających CIT zgodnie z zasadami Dyrektywy BEFIT), w pierwszym kroku niezbędne będzie ustalenie podstawy opodatkowania dla każdego członka grupy BEFIT, a następnie poprzez ich zsumowanie skumulowanej podstawy opodatkowania całej grupy. Skonsolidowana podstawa podatkowania zostanie w drugim kroku rozdzielona pomiędzy członków grupy zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Dyrektywę. Następnie tak ustalone lokalne podstawy opodatkowania będą mogły zostać obniżone o odpowiednie krajowe korekty. Od tak ustalonej lokalnej podstawy opodatkowania zostanie obliczony podatek przy zastosowaniu stawki CIT właściwej dla danej jurysdykcji.

Dyrektywa BEFIT w obecnym kształcie nie zmienia znacząco obowiązków sprawozdawczych większości spółek wchodzących w jej skład, bowiem będą one zobowiązane do wskazania we własnych deklaracjach części alokowanej do nich podstawy opodatkowania obliczonej na poziomie grupy BEFIT. Jedna z nich natomiast będzie wskazywała skonsolidowaną podstawę opodatkowania do administracji skarbowej kraju, gdzie posiada rezydencję podatkową.

Korzyści dla biznesu z zaproponowanych zmian

  • niższe koszty compliance podatkowego;
  • możliwość kompensowania zysków i strat podmiotów wchodzących w skład grupy BEFIT;
  • wyeliminowanie podatku u źródła (WHT) w związku z transakcjami wewnątrz grupy BEFIT.

Planowana data implementacji przepisów przez państwa członkowskie to 1 stycznia 2028 r., a wejścia w życie 1 lipca 2028 r.