Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiany zasad korzystania z procedur uproszczonych w imporcie

Zmiany zasad korzystania z procedur uproszczonych w imporcie

30 kwietnia 2019 r. zakończy się okres przejściowy związany ze stosowaniem przez podatników procedur uproszczonych w imporcie. Zmiany wynikają z wejścia w życie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L z 10.10.2013), który zastąpił Wspólnotowy Kodeks Celny. Dotychczasowe pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych, wydane na czas nieokreślony przed 1 maja 2016 r. na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego, pozostawały ważne i były realizowane zgodnie z trybem określonym w ww. pozwoleniach do czasu dokonania przez organ celny ponownej oceny tych pozwoleń. Ostateczny termin na ponowne wydanie pozwoleń mija właśnie z końcem kwietnia 2019 r.

Procedura uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, polega na skróceniu, ułatwieniu i uproszczeniu standardowej procedury importowej. Uproszczone procedury przewidziane w Unijnym Kodeksie Celnym to m.in. zgłoszenie celne uproszczone oraz wpis do rejestru zgłaszającego. Cechą uproszczonego zgłoszenia celnego jest to, że urząd może je przyjąć, nawet jeśli podatnik nie posiada części wymaganych dokumentów lub danych dla standardowego zgłoszenia. Dotyczy to tylko dokumentów odnoszących się do wartości celnej lub pochodzenia towarów. Wpis do rejestru zgłaszającego polega z kolei na przedstawieniu organom celnym towaru w miejscu uznanym położonym na terenie firmy, innym niż miejsce odpraw celnych. Jednocześnie zgłoszenie celne przyjmuje postać wpisu do rejestru zatwierdzanego przez te organy. Stosując jedną z powyższych form procedury uproszczonej podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

3 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało wytyczne dotyczące przepisów celnych. Wynika z nich, że agencja będąca przedstawicielem bezpośrednim podatnika nie będzie już mogła oferować mu możliwości bezkosztowego rozliczenia VAT od importu. Będą to mogły robić tylko agencje działające jako przedstawiciele pośredni, co oznacza wzięcie przez podatnika odpowiedzialności za należności celne i podatkowe. Biorąc pod uwagę powyższe, procedury uproszczone w imporcie będą mogły być dokonywane tylko przy zastrzeżeniu spełnienia poniższych warunków:

  1. spółka posiada własne pozwolenie na uproszczenia celne albo będzie upoważnionym przedsiębiorcą;
  2. import jest dokonywany za pośrednictwem przedstawiciela pośredniego, który posiada pozwolenie na uproszczenia celne (przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby).
  3. spółka posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised Economic Operator).

Zmiany zaczną w pełni obowiązywać od 1 maja br.