Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiany w fakturach korygujących in minus w ramach pakietu Slim VAT – Objaśnienia ministerialne

Zmiany w fakturach korygujących in minus w ramach pakietu Slim VAT – Objaśnienia ministerialne

Kilka miesięcy po wprowadzeniu w życie pakietu Slim VAT 1 (drugi jest już też opublikowany) MF wydało oficjalne Objaśnienia do pierwszego pakietu. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wnioski z nich płynące. Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania lub podatek za okres rozliczeniowy wystawienia faktury jeśli: uzgodnił warunki korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą i je spełnił, posiada dokumenty potwierdzające ww. uzgodnienia (i dochodzi do zrealizowania warunków postanowienia) oraz faktura korygująca spełnia uzgodnione warunki.

Podatnik będzie miał możliwość obniżyć podstawę opodatkowania i podatek należny od razu po wystawieniu faktury korygującej. W poprzednim stanie prawnym konieczne było potwierdzenie otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy.

Jak uzgodnić warunki obniżenia podstawy opodatkowania?


Do najbezpieczniejszych, zdaniem MF form ustalenia warunków obniżenia podstawy opodatkowania, bądź podatku należnego należy zaliczyć: odrębną umowę, aneksy do umów, postanowienia regulaminu, inne dokumenty stosowane powszechnie w obrocie handlowym. Co ciekawe, dopuszczalne są również ustalenia ustne w szczególności telefoniczne. Przy czym zwykła notatka utrwalająca nie jest wystarczająca, pożądany byłby raczej zapis rozmowy dokumentujący treść uzgodnienia (np. nagranie rozmowy).

Co w sytuacji braku dokumentacji?

Kiedy podatnik nie posiada dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia z kontrahentem warunków obniżenia albo dokumentów potwierdzających spełnienie tych uzgodnionych warunków, a doszło do faktycznego uzgodnienia tych warunków i ich spełnienia to wówczas obniżenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego podatnik dokonuje dopiero za okres rozliczeniowy w którym będzie posiadał dokumentację w tym zakresie. Zatem podatnik musi być w stanie wykazać w którym momencie dokumentację otrzymał, aby wiedzieć w którym okresie rozliczeniowym podstawę, bądź podatek obniżyć. Jeśli natomiast podatnik nie uwzględni faktury korygującej w rozliczeniu, mimo spełnienia przesłanek do tego uprawniających wówczas będzie musiał uwzględnić tę fakturę na okres kiedy je spełnił.

Jak potwierdzić spełnienie warunków przez fakturę?

Zalecanym przez Ministerstwo Finansów dokumentem jest dokument, który potwierdza, że nabywca ma wiedzę o obniżeniu podstawy opodatkowania, zatem sama faktura może nie wystarczyć. Jedną z takich możliwości może być w szczególności: potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, klauzula informacyjna w korespondencji mailowej (dot. czasu w jakim można zgłosić zastrzeżenia), platformy elektroniczne do porozumiewania stron.

Przykład:
Podatnik A zwraca część nabytych towarów od Podatnika B. Zgodnie z zawartą między stronami umową zwrot może nastąpić w dowolnej jednostce podatnika A. Podatnik A zwraca towar 12 kwietnia i powiadamia podatnika B o tym fakcie drogą mailową. Podatnik B zwraca kwotę wartości przekazanego towaru oraz wystawia fakturę korygującą dla podatnika A wysyłając ją wraz z mailem zawierającym klauzulę informacyjną o czasie przedstawienia zastrzeżeń.

Zapraszamy również na nasz kanał youtube Porozmawiajmy o podatkach gdzie poruszaliśmy ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=tFGkcf40ZTg&t=1s