Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zarys pakietu antykryzysowego a podatki

Zarys pakietu antykryzysowego a podatki

Ministerstwo Finansów zaproponowało działania w ramach Tarczy Antykryzysowej dotyczące podatkowych aspektów działalności przedsiębiorców. Co się w ich ramach znajduje?

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT 

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

 • Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych
 • Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych)

Ma to dotyczyć darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

 • Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwana czas obowiązywania stanu epidemicznego
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich podatników
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
 • Zwolnienie w podatku od nieruchomości

Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

 • Współpraca KAS

Proponowana jest większa elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

 • Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej 

Ma to dotyczyć jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. To m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

To co już postuluje Ministerstwo Finansów, to zgłaszanie się przedsiębiorców, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, z wnioskami o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

Zapraszamy do kontaktu z nami, pomożemy ocenić, które należności podatkowe lub z tytułu ubezpieczeń społecznych warto objąć wnioskiem, kto ma i jak wysokie szanse na uzyskanie takiej ulgi oraz udostępnimy wzór wniosku.

Paulina Marcula, pmarcula@advicero.eu – prawo pracy, rozliczenia z pracownikami

Aneta Bugalska, abugalska@advicero.eu – kwestie księgowe i rachunkowe

Mirosław Siwiński, msiwinski@advicero.eu – prawo handlowe, kodeks cywilny, wnioski do organów podatkowych w sprawie ulg podatkowych i w zapłacie składek ubezpieczeniowych

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, kklimkiewicz@advcero.eu – analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, doradztwo strategiczne