Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Bez kategorii / 16 października upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

16 października upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

Warunek zmiany urzędu skarbowego

Co do zasady właściwość urzędu skarbowego ustala się na podstawie adresu siedziby podatnika. W przypadku jednak gdy, przychody podatnika przekroczą odpowiednio (równowartości w złotówkach kwoty):

  • 3 mln euro to właściwym urzędem skarbowym w zależności od miejsca siedziby, staje się jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, np. dla województwa dolnośląskiego będzie to Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu,
  • 50 mln euro to właściwym urzędem skarbowym staje się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Zawiadomienie dotychczasowego urzędu skarbowego w skutek wzrostu przychodów

Podatnicy zobligowani są do samodzielnego zweryfikowania czy spełniony został warunek przychodowy, powodujący zmianę właściwości urzędu skarbowego. W takiej sytuacji zobowiązani są również poinformować o tym fakcie dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Należy tego dokonać co do zasady do 15 października roku następnego po tym, w którym został przekroczony próg. W 2023 r. termin ten upływa jednak 16 października 2023 r. (ustawowy termin wypada bowiem w niedzielę). Zmiana właściwości urzędu skarbowego u takich podatników nastąpi natomiast od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana urzędu skarbowego w skutek zmniejszenia wysokości przychodów

Należy pamiętać o tym, że zmiana właściwości urzędu skarbowego następuje również, gdy warunek przychodowy nie jest spełniony przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Tym samym, jeżeli przychody spadną poniżej 50 mln euro (ale nie mniej niż 3 mln euro) np. w 2021 i 2022 r. to od 2024 r. właściwym dla podatnika urzędem skarbowym będzie ponownie wyspecjalizowany urząd skarbowy, w miejsce Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Analogiczna zmiana dotyczyć może podatników dla których do tej pory właściwym był jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, ale w dwóch minionych, następujących po sobie latach podatkowych ich przychody nie przekroczyły 3 mln euro.

Taka sytuacja co do zasady jest weryfikowana przez organy podatkowe z urzędu, które informują podatnika o zmianie właściwości urzędu.

Informacja o zmianie właściwości urzędu skarbowego powinna zostać doręczona podatnikowi przed końcem roku podatkowego poprzedzającego zmianę właściwości, natomiast zdarza się, że zawiadomienie zostanie doręczone podatnikowi po 1 stycznia kiedy podlega już pod właściwości nowego urzędu skarbowego.

Określenie kwoty przychodu

Limit przychodów określony w euro przelicza się na polskie złote według średniego kursu euro określonego przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego przyjętego przez podatnika.

W przypadku podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu:

  • 3 mln euro w roku 2022 r. równa się: 14 090 700 zł,
  • 50 mln euro w roku 2022 r. równa się: 234 845 000 zł.

Co do zasady przychód określa się, na podstawie sprawozdania finansowego. W przypadku jednak gdy ustalenie przychodu na podstawie sprawozdania finansowego nie jest możliwe, przyjmuje się wysokość przychodu na podstawie zeznania podatkowego CIT. Jeżeli natomiast nie można ustalić przychodu ani w oparciu o sprawozdanie finansowe, ani zeznania podatkowego, jako kwotę przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług wynikającą z deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego. Przy takiej kalkulacji uwzględnia się: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju i poza nim, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.

Forma zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego

Podatnicy zawiadamiają o zmianie właściwości dotychczasowy organ podatkowy w formie pisemnej, niemniej nie ma urzędowego wzoru takiego zawiadomienia.

Jeżeli będą Państwo potrzebować pomocy przy ustaleniu limitów, przygotowaniu zawiadomienia lub ustalenia właściwego urzędu skarbowego zapraszamy do kontaktu.