Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku

Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690). minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wyniesie 3.010 zł, natomiast stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia została ustalona na poziomie 19,70 zł. Średni koszt zatrudnienia pracownika w porównaniu do roku bieżącego wzrośnie o około 250 zł.

Podwyższenie płacy minimalnej ma również wpływ na inne składniki wynagrodzenia za pracę. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia spowoduje przede wszystkim zmianę wysokości takich składników uposażenia jak:

  • Dodatek za pracę w nocy – wysokość dodatku ustalana jest poprzez podzielenie wysokości wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu,
  • Odprawa z tytułu zwolnień grupowych – wysokość odprawy dla pracownika zależy od stażu pracy w danej organizacji ale także ograniczona jest kwotowo do wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • Wynagrodzenie w trakcie przestoju na podstawie art. 81 Kodeksu Pracy – za okres przestoju wprowadzonego z winy pracodawcy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60% jednak nie niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Oprócz powyższych składników wynagrodzenia, wzrost płacy minimalnej będzie miał również wpływ na zmianę:

  • Wysokości kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
  • Minimalnej kwoty przychodu stanowiącego podstawę do naliczania składki na Fundusz Pracy,
  • Minimalnej wysokości podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych.

Pracodawcy zatrudniający pracowników, powinni także pamiętać, że w przypadku wzrostu płacy minimalnej u pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę a jego stosunek pracy rozwiązuje się już w 2022 roku, w przypadku wypłaty ekwiwalentu jego wysokość będzie kalkulowana według nowej stawki uposażenia a co za tym idzie będzie ona wyższa.

Jeżeli w umowie o pracę z pracownikiem zawarto zapis, iż wynagrodzenie przysługuje w konkretnej kwocie, w tym wypadku odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za rok poprzedni, niezbędne jest sporządzenie aneksu do umowy o pracę z pracownikiem. Jeśli natomiast umowa zawiera zapis, iż pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia, nie jest wymagane, aby umowa była aneksowana.