Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / WHT- przedłużenie ważności terminów oświadczenia „podstawowego” oraz „zamykającego” (WH-OSC)

WHT- przedłużenie ważności terminów oświadczenia „podstawowego” oraz „zamykającego” (WH-OSC)

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w ustawie o CIT wprowadzono nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT). Zgodnie z nimi jeżeli płatności (płatności o charakterze pasywnym tj. odsetki, należności licencyjne, dywidendy) podlegające WHT, dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych, przekraczają próg 2 mln PLN na rzecz jednego podmiotu w skali roku, to polscy płatnicy wypłacający wynagrodzenie są co do zasady zobowiązani do pobierania podatku u źródła według stawki podstawowej bez uwzględnienia obniżonej stawki czy zwolnienia. W przypadku przekroczenia progu, nadal można skorzystać ze zwolnienia z WHT czy też z obniżonej stawki WHT, wymaga to jednak skorzystania z jednego z poniższych wariantów tj.

  1. Uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji,
  2. Zastosowanie mechanizmu pay and refund,
  3. Złożenie oświadczenia WH-OSC.

W praktyce ze stosowaniem oświadczeń WH-OSC powstało kilka wątpliwości, które wynikają przede wszystkim z brzmienia przepisów art. 26 ust. 7c i 7g ustawy o CIT. Wątpliwość, podnoszona przez właściwe organy podatkowe, polega na tym, jak często w ciągu roku można składać oświadczenie WH-OSC, oraz czy oświadczenie może być „odnawiane” w roku podatkowym. Z przepisów wynika, że jeżeli płatnik złożył takie oświadczenie, a następnie dokonuje dalszych wypłat należności, może on nie stosować nowego reżimu WHT do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to „podstawowe” oświadczenie, a po upływie tego terminu, w świetle art. 26 ust. 7g ustawy o CIT, płatnik powinien złożyć oświadczenie „zamykające” do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres ważności oświadczenia „podstawowego”. W praktyce pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, tj. czy złożenie oświadczenia „podstawowego” oraz oświadczenia „zamykającego” możliwe jest tylko jednokrotnie w roku podatkowym – w pierwszym przypadku, do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln PLN, a w drugim przypadku do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął dwumiesięczny termin ważności oświadczenia „podstawowego”. W praktyce oznaczałoby to, że po przekroczeniu progu 2 mln PLN, mechanizm pozwalający na brak poboru WHT byłyby ograniczony w czasie i nie przysługiwałby przez okres pełnego roku – przy takim podejściu płatnicy, którzy nie wystąpili o opinię o stosowaniu preferencji i wykorzystali dostępne dwa oświadczenia (podstawowe i zamykające) musieliby pobrać WHT od kolejnych wypłat. Ministerstwo Finansów dostrzegło ten problem interpretacyjny, czego efektem jest opublikowany 28 czerwca 2022 r. projekt nowelizacji ustawy o CIT, gdzie wskazano, że oświadczenie podstawowe zachowuje ważność nie przez dwa miesiące, ale do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone.

W związku powyższym Minister Finansów zdecydował się wydać dnia 29 sierpnia 2022 r. rozporządzenie w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1829; dalej jako: „Rozporządzenie”). Rozporządzeniem przedłużono w ustawie o CIT oraz PIT do ostatniego dnia danego roku podatkowego ważność oświadczenia „podstawowego” (art. 26 ust. 7a-7f ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 15-20 ustawy o PIT) płatnika na potrzeby pay and refund, a także przedłużono (do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego) termin do złożenia oświadczenia „zamykającego” (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 21 ustawy o PIT). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że przedłużenie terminu ważności dla oświadczenia „podstawowego” ma zastosowanie tylko do oświadczeń złożonych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Niewątpliwą korzyścią powyższego Rozporządzenia jest wydłużenie terminów ważności oświadczenia podstawowego, jak również przedłużenie terminu złożenia oświadczenia zamykającego. Na pewno jest to spore ułatwienie dla płatników, jak również dla podatników. Istota Rozporządzenia polega na tym, że w przypadku, kiedy płatnicy złożyli lub złożą w 2022 r. oświadczenie „pierwotne” w ustawowych terminach, to na jego mocy nie będą mieli obowiązku stosować mechanizmu pay and refund do końca 2022 r. Z kolei w przypadku oświadczenia „następczego” następuje przedłużenie terminu na jego złożenie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast do 7ego dnia miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia „pierwotnego” (dwa miesiące).

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się pod tym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001829/O/D20221829.pdf

W przypadku pytań czy też wątpliwości zapraszamy do kontaktu.