Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, reorganizacja procedury – OSS

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, reorganizacja procedury – OSS

Sejm w najbliższym czasie zajmie się pakietem rozwiązań unijnych odnośnie e-commerce w VAT. Państwa Unii Europejskiej zobowiązane są do zaimplementowania do 1 lipca 2021 r. w lokalnym prawie podatkowych przepisów wynikających z tak naprawę szeregu Dyrektyw i rozporządzeń wykonawczych. Głównym celem jest uszczelnienie VAT w tym wypadku w sferze handlu elektronicznego.

Projekt skupia się na kilku bardzo istotnych zmianach dla obszaru e-commerce, a przede wszystkim: wprowadza jako pewne novum do słowniczka ustawy o VAT pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich.

Przez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy. W tym wypadku nabywcą ma być osoba niebędąca podatnikiem VAT (B2C) jak również  nabywcy (będącego podatnikiem lub osobą prawną niebędącą podatnikiem).

Te nowe definicję zastąpią dotychczas znane sprzedaż wysyłkową z kraju oraz sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju. Również jak przy sprzedaży wysyłkowej niektóre grupy towarów tu za przykład można podać nowe środki transportu będą wyłączone z takiej sprzedaży. Co ciekawe w odróżnieniu również do przytoczonej sprzedaży wysyłkowej można dokonywać dostawy wyrobów akcyzowych – ale tylko przy sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, a nie importowej. Jednak aby mogły być sprzedawane w UE muszą być najpierw dopuszczone do swobodnego obrotu.

Podatnik po przekroczeniu progu wynoszącego 10.000 EURdla całej sprzedaży B2C w UE realizowane przez niego dostawy podlegają opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji według obowiązującej tam stawki. Obecnie stosuje się różne progi dla poszczególnych państw europejskich.

Dodatkowo ustawa zmieniająca wprowadza pojęcie interfejsu elektronicznego czyli portalu bądź platformy, która ułatwia sprzedaż. W tym wypadku podatnik, który jest pośrednikiem przy sprzedaży przez taki interfejs elektroniczny uważa się że dokonał dostawy we własnym imieniu. Operator takiego interfejsu będzie miał możliwość z korzystania tak jak inni podatnicy z szczególnej procedury unijnej, o której powiemy w dalszej części.

Z racji, iż dochodzi do pewnego odstępstwa i konsekwentne dążenie do zasady opodatkowania w miejscu konsumpcji to dla uszczegółowienia dodano w art. 22 miejscem dostawy takich towarów jest miejsce zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy. Przy spełnieniu pewnych warunków pojawiają się w tej kwestii również wyjątki.

Reorganizacja – OSS

Następnie warto się skupić na rozszerzeniu i modyfikacjach wprowadzonych do  procedury MOSS tzw. Mini One Stop Shop. Ta procedura umożliwia deklarowanie i rozliczanie VAT z tytułu określonych transakcji o charakterze transgranicznym, co do zasady, w państwie członkowskim siedziby (identyfikacji) usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego, bez konieczności rejestrowania się i wykonywania obowiązków sprawozdawczo-ewidencyjnych w kraju usługobiorcy.

Główną zaletą procedury MOSS jest zniesienie obowiązku rejestracji na potrzeby VAT w krajach, w których znajdują się ich końcowi odbiorcy, co należy uznać za znaczne uproszczenie. Obecnie ta procedura ma zostać przekształcona w procedurę OSS (ang. One Stop Shop). Co odpowiednio ma umożliwić i prowadzić do elektronicznej rejestracji w jednym państwie, rozliczanie VAT w jednej kwartalnej deklaracji, a „na koniec dnia” prowadzi to do współpracy unijnych fiskusów. Podobnie jak wcześniej właściwymi organami w tej kwestii będą Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście oraz Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Podmioty dotychczas działające w ramach MOSS będą z automatu przeniesione do OSS, więc nie będzie potrzeby ponownej rejestracji dla tych podmiotów. Na potrzeby zmian dla podmiotów korzystających powstanie nowa deklaracja VAT-OSS do przesłania na koniec każdego kwartału.

Ze względów na wciąż nieustającą pandemię zmiany zostaną wprowadzone od 1 lipca 2021, a nie jak przewidywano pierwotnie od 1 stycznia.