Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ważne zmiany w ustawie zasiłkowej

Ważne zmiany w ustawie zasiłkowej

Od dnia 18 września 2021 roku w życie weszła część zmian w przepisach dotyczących ustawy zasiłkowej (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887). Kolejne zmiany zgodnie z przyjętą nowelizacją zaczną obowiązywać odpowiednio od 1 stycznia 2022 roku, 1 kwietnia 2022 oraz od 1 stycznia 2023 roku. Część zmian ma charakter wyłącznie porządkowy lecz znaczna część wprowadza istotne zmiany szczególnie w zakresie pobierania zasiłków przez ubezpieczonych. Poniżej przedstawiamy zmiany obowiązujące już teraz. W kolejnym artykule przedstawimy Państwu również zmiany obowiązujące od przyszłego roku.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób współpracujących

Zmienione przepisy ustawy przewidują rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do opłacania i korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego o osoby współpracujące. Osobą współpracującą może być małżonek, dziecko własne, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione a także rodzice, macocha, ojczym o ile pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i pomaga w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Przepis ten dotyczy osób współpracujących na rzecz osoby fizycznej, prowadzącej po raz pierwszy działalność gospodarczą lub podejmującą ją ponownie po okresie minimum 60 miesięcy od daty jej zawieszenia lub zakończenia (korzystający z ulgi na start). We wcześniejszych regulacjach osoby współpracujące z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start nie podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę

Zmianie uległa wysokość kwoty od jakiej płatnicy składek nie będą musieli opłacać odsetek od zaległości składkowych. Dotychczas kwota pozwalająca zastosować zwolnienie nie mogła przekraczać 6,60 zł. W zmienionej wersji przepisów kwota zwolnienia uzależniona została od wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę w danym roku. Kwotę zwolnienia stanowi 1% wartości minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku. W roku 2021 jest to kwota 28 zł, w roku 2022 zwolnieniu podlegała będzie kwota 30,10 zł.

Okres obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla wspólników spółek

W zmienionych przepisach wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej będą obejmowani obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego.

  • jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólnicy takich spółek zostaną objęci ubezpieczeniami w okresie od momentu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone,
  • spółka jawna, komandytowa i partnerska – wspólnicy takich spółek zostaną objęci ubezpieczeniami w okresie od momentu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone.