Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Usługa zarządzania nieruchomością bez zwolnienia z VAT

Usługa zarządzania nieruchomością bez zwolnienia z VAT

Tak orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. I FSK 634/16). W przedmiotowej sprawie podatnik powziął wątpliwość jak należy interpretować obowiązujące przepisy w przypadku, gdy zarządza on nieruchomościami na rzecz funduszu inwestycyjnego. W związku z tym wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Co do zasady, zwolnienia od podatku od towarów i usług są regulowane przede wszystkim przez przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o VAT oraz rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT.Z treści rozporządzenia wynika bezpośrednio, że zwolnieniu z VAT podlegają usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych. Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT wymienia jako zwolnione między innymi usługi zarządzania:

  1. funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wyjaśnił, że:

  • w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami,
  • rozpoczął współpracę z funduszem inwestycyjnym,
  • zgodnie z umową świadczy na rzecz funduszu kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami, w tym m.in. utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz urządzeń komunalnych, organizowania, prowadzenia, konserwacji i remontów bieżących oraz kapitalnych nieruchomości, zawierania umów,
  • jako zarządzający wnioskodawca zobowiązał się do podejmowania decyzji i dokonywania czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami.

Zdaniem wnioskodawcy, świadczona na rzecz funduszu usługa zarządzania nieruchomościami powinna korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy o VAT, jako usługa zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się zarówno Minister Finansów jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Również Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ostatecznie trafiła sprawa, stwierdził, iż nie można zaakceptować poglądu skarżącej, że wskazane przez nią usługi dotyczą usług zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią. W ocenie sądu usługi te należy traktować jako usługi o charakterze technicznym, charakterystyczne dla firm zarządzających nieruchomościami, związane z faktyczną eksploatacją nieruchomości.

W związku z tym usługi techniczne zarządzania nieruchomościami świadczone na rzecz funduszu nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.