Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy

Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy

W dniu 27 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt stanowi jedną z form realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – ma on stworzyć dla przedsiębiorców przyjaźniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Projekt przewiduje wprowadzenie szeregu zmian, które podzielić można na dwie grupy: zmiany z zakresu prawa podatkowego oraz zmiany z zakresu prawa gospodarczego. Niniejszy artykuł dotyczy regulacji z zakresu pierwszej grupy.

Na gruncie podatków dochodowych (zarówno PIT, jak i CIT), do najważniejszych modyfikacji należy zaliczyć zmianę definicji „małego podatnika”. Zgodnie z projektem ustawy, wartość przychodu ze sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę statusu „małego podatnika”, zostanie podwyższona do kwoty 2.000.000 euro (przy obecnej wartości 1.200.000 euro). Powyższa zmiana będzie rodziła poważne konsekwencje, szczególnie na gruncie ustawy o CIT, zgodnie z którą do małego podatnika ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 15%. Podwyższenie progu wartości sprzedaży oznacza, że z opodatkowania niższą stawką będzie mogła skorzystać większa liczba podatników. Nie można zapominać, że status małego podatnika wiąże się również innymi przywilejami, np. możliwością jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do określonej grupy, czy też możliwością wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

Do pozostałych istotnych zmian w zakresie podatków dochodowych należy zaliczyć chociażby:

  • możliwość jednorazowego rozliczenia straty w wysokości nieprzekraczającej 5.000.000 zł,
  • możliwość obniżenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej (w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności (w takiej sytuacji dłużnik ma obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej transakcji),
  • wydłużenie terminu na wybór sposobu oraz formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu,
  • w zakresie PIT – możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka.

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie nowych rozwiązań do innych ustaw podatkowych. Do najważniejszych z nich należą:

  • w zakresie ustawy o VAT – skrócenie okresu, który uprawnia podatnika do skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” do 120 dni (przy obecnych 150 dniach),
  • w zakresie ustawy o PCC – wprowadzenie możliwości składania zbiorczych deklaracji podatkowych za dany miesiąc,
  • w zakresie Ordynacji podatkowej – wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w sytuacji, gdy wydana została interpretacja indywidualna uwzględniająca stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko inne niż interpretacje wydawane przez organy podatkowe do tej pory,
  • w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – wydłużenie terminu na wybór formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Ustawa ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.

[Tax Law amendments: It is planned to introduce new simplifications for entrepreneurs, resulting in more convenient income taxation. For full version of this article please contact office@advicero.eu]