Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ulga na robotyzację również dla aktywów nabytych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Ulga na robotyzację również dla aktywów nabytych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzenie

Z początkiem 2022 r. do polskiego systemu podatkowego została wprowadzona nowa ulga tzw. ulga na robotyzację, pozwalająca podatnikom na odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tak zwaną robotyzację. 

Istota ulgi

Podatnik oprócz zaliczenia poniesionych wydatków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o CIT do kosztów uzyskania przychodów, może w zeznaniu rocznym dodatkowo odliczyć 50% kwoty tych kosztów. W praktyce ulga pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 150% wydatków poniesionych na robotyzację. Z ulgi można korzystać do końca 2026 roku.

Robotyzacja to:

  • koszt nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych;
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych;
  • opłaty ustalone w umowie leasingu, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych ww. środków trwałych, jeśli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego ich własność.

Stanowisko organów podatkowych

Niejednoznaczne brzmienie przepisów skłoniło jednego z podatników do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego do Dyrektora KIS. Wnioskodawca wskazał, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabył roboty przemysłowe, maszyny, urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne o których mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Aktywa te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 2022 r. Ponadto podatnik przed dniem 1 stycznia 2022 r. zawarł umowy leasingu, których przedmiotem były roboty przemysłowe lub inne środki trwałe wymienione w art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z postanowieniami umowy po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przeniesie na korzystającego własność tych środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne od ww. aktywów oraz opłaty wynikające z umów leasingu są rozliczane jako koszty uzyskania przychodu. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że wspomniane aktywa były lub będą fabrycznie nowe, i są niezbędne do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych w rozumieniu w art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

W związku z powyższym pojawiał się problem, a mianowicie czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne oraz opłaty leasingowe od aktywów nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 2022 r. Pytanie związane było z niejednoznacznym brzemieniem przepisu art. 38eb ustawy o CIT.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (nr 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW), w której potwierdził możliwość rozliczenia w ramach ulgi na robotyzację odpisów amortyzacyjnych oraz opłat leasingowych dokonanych w latach 2022-2026 od aktywów nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2022r.

Stanowisko zajął również Minister Finansów, który w odpowiedzi na interpelację poselską wskazał:

 „(…) W przypadku gdy środki trwałe nabyte przed 1 stycznia 2022 r. spełniają definicje zawarte w przepisach dotyczących ulgi na robotyzację i nie zostały w całości zamortyzowane przed 1 stycznia 2022 r., to ta część odpisów amortyzacyjnych powstała po 1 stycznia 2022 r. (a więc w rozumieniu przepisów podatkowych stanowiąca koszty uzyskania przychodu po 1 stycznia 2022 r.) może stanowić podstawę do skorzystania z prawa do ponadnormatywnego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację. (…)”.

Wnioski

Podsumowując, aktualne stanowisko Dyrektora KIS oraz Ministra Finansów jest zbieżne i pozwala na skorzystanie z ulgi na robotyzację również podmiotom które poniosły koszty kwalifikowane przed 1 stycznia 2022 r. co jest na pewno dobrą wiadomością dla podatników. Należy jednak pamiętać, że ulga w obecnym zakresie pozwala jedynie na odliczenie odpisów amortyzacyjnych za lata 2022-2026. W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości związanych z rozliczaniem ulgi na robotyzację, zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci chętnie udzielą Państwu szczegółowych informacji.