Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / TSUE podważa regulacje dotyczące exit tax

TSUE podważa regulacje dotyczące exit tax

Od 1 stycznia 2019 r. w niektórych przypadkach niezrealizowane zyski kapitałowe mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 lutego 2019 r., sygn. akt C‑581/17, mimo że dotyczący niemieckich przepisów o exit tax, może mieć pośredni wpływ na nowe, polskie regulacje w tym zakresie.

Sprawa rozpatrywana przez Trybunał dotyczyła obywatela Niemiec, zarządzającego spółką prawa szwajcarskiego, w której posiada on 50% udziałów. W związku z przeniesieniem przez tego obywatela miejsca zamieszkania z Niemiec do Szwajcarii niemiecki urząd skarbowy opodatkował podatkiem dochodowym jeszcze niezrealizowany zysk kapitałowy z tytułu udziałów w spółce.

Trybunał orzekł, że: „Postanowienia umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie swobodnego przepływu osób, podpisanej w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 1999 r., należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one obowiązywaniu systemu opodatkowania państwa członkowskiego, który w sytuacji, gdy obywatel państwa członkowskiego (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii, przenosi swoje miejsce zamieszkania z państwa członkowskiego, którego system podatkowy jest rozpatrywany, do Konfederacji Szwajcarskiej, przewiduje pobranie w chwili tego przeniesienia podatku należnego od niezrealizowanych zysków (exit tax) związanych z udziałami w spółce posiadanymi przez tego obywatela, podczas gdy w przypadku zachowania miejsca zamieszkania w tym samym państwie członkowskim pobór podatku następuje dopiero w chwili zrealizowania zysków kapitałowych, czyli przy zbyciu danych udziałów”.

Z powyższego wynika, że jeżeli osoba fizyczna będąca obywatelem państwa UE i prowadząca działalność gospodarczą w Szwajcarii przenosi swoją rezydencję podatkową z tego kraju UE do Szwajcarii, to działanie to nie powinno powodować obowiązku zapłaty exit tax należnego od niezrealizowanych zysków związanych z posiadanymi przez tę osobę udziałami w spółce. Osoba ta byłaby bowiem pod względem podatkowym w mniej korzystnej sytuacji niż inni obywatele danego kraju UE, wykonujący działalność gospodarczą na własny rachunek w ramach spółki, w której posiadają udziały i zachowujący miejsce zamieszkania w tym kraju UE. W ich przypadku obowiązek zapłaty podatku od zysków związanych z udziałami pojawiłby się dopiero w momencie realizacji zysków, czyli zbycia udziałów. Tym samym natychmiastowa zapłata podatku (exit tax) narusza zasady prawa unijnego. W konsekwencji wyrok Trybunały może mieć również istotne znaczenie dla Polski.