Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Fixed establishment w przypadku toll manufacturingu – orzeczenie TSUE

Fixed establishment w przypadku toll manufacturingu – orzeczenie TSUE

Usługobiorca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment; FE) w państwie podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi na zasadzie wyłączności. Nie posiada tam bowiem odpowiedniego zaplecza tworzącego FE. Zaplecze usługodawcy co do zasady nie może bowiem zostać uznane za należące do usługobiorcy.

Okoliczności wyroku TSUE w sprawie Cabot Plastics Belgium SA (C-232/22):

  • podmioty z różnych krajów należące do tej samej grupy kapitałowej zawarły wieloletnią umowę toll manufacturingu;
  • usługodawca wykorzystuje swój własny sprzęt i personel wyłącznie do produkcji na rzecz usługobiorcy;
  • producent zapewnia klientowi szereg usług dodatkowych, związanych z działalnością klienta w tym niezwiązanych z własną produkcją.

Przesłanki powstania FE według TSUE:

  • odpowiedzenia struktura w zakresie zaplecza personalnego i technicznego;
  • struktura ta musi umożliwiać odbiór i wykorzystanie nabywanych usług na potrzeby tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W ocenie TSUE w przypadku Cabot Plastics Belgium o powstaniu FE nie może świadczyć:

  • samo posiadanie spółki zależnej w innym państwie;
  • realizacja zleceń przez usługobiorcę wyłączenie na rzecz jednego usługodawcy, chyba, że strony umownie postanowią, że zlecający może korzystać z zaplecza technicznego jak i personelu usługobiorcy na zasadach takich jak właściciel, to jest ma do nich natychmiastowy i stały dostęp;
  • fakt, że te same środki nie mogą być stosowane zarówno w celu świadczenia usług, jak i w celu uzyskania tych usług;
  • świadczenie na rzecz klienta innych akcesoryjnych usług ułatwiających mu prowadzenie działalności gospodarczej;
  • fakt, że z wytworzonych produktów korzystają głównie konsumenci z kraju producenta.

Skutki orzeczenia

Wyrok w sprawie Cabot Plastics Belgium stanowi kontynuację orzecznictwa Trybunału, w którym wyjaśnia on jakie przesłanki należy wziąć pod uwagę ustalając, czy doszło do powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zwłaszcza ma to znaczenie w kontekście podejścia polskich organów podatkowych, które w wielu przypadkach twierdziły, że tego rodzaju usługi kreują FE i w związku z tym, podatek powinien być płacony w Polsce.

Należy jednak pamiętać, na co też zwrócił uwagę TSUE, że wpływ na powstanie fixed establishment w przypadku toll manufacturingu będą miały każdorazowo poszczególne postanowienia umów zawartych pomiędzy kontrahentami. Przedstawiona przez TSUE argumentacja może natomiast okazać się pomocna przy ich kształtowaniu.

Ponadto, warto wziąć pod uwagę, że w podobnych stanach faktycznych, wyrok może stanowić podstawę do dokonania korekt i odzyskania nadpłaconego podatku VAT.

Wyrok TSUE ma też znaczenie w kontekście obligatoryjnego od 1 lipca 2024 r. KSeF, do którego wdrożenia zobowiązane są podmioty posiadające w Polsce FE.