Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tax Alert: Opodatkowanie VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej – objaśnienia Ministra Finansów

Tax Alert: Opodatkowanie VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej – objaśnienia Ministra Finansów

Na te wyjaśnienia długo czekali nie tylko doradcy podatkowi, ale przede wszystkim deweloperzy nieruchomości komercyjnych oraz inwestorzy planujący operacje nieruchomościowe.

Głównym powodem, dla którego Minister Finansów podjął się objaśnienia interpretacji istniejących przepisów, są wątpliwości co do klasyfikacji zbywanych nieruchomości komercyjnych jako przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) bądź też pojedynczego aktywa. Pozornie niewielka różnica co do stanu faktycznego ciągnie za sobą poważne konsekwencje podatkowe, związane z obowiązkiem odprowadzenia podatku należnego VAT versus podatku od czynności cywilnoprawnych czy też prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

W wydanych objaśnieniach MF dość konkretnie odniósł się do okoliczności, które muszą zaistnieć, aby dane zbycie nieruchomości komercyjnej było zaklasyfikowane jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Najważniejsze konkluzje:

  • co do zasady dostawa nieruchomości komercyjnych jest dostawą towarów podlegającą VAT, a dopiero po spełnieniu określonych przesłanek może być uznana za dostawę przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niepodlegającą VAT,
  • o klasyfikacji jako przedsiębiorstwo (zorganizowania część przedsiębiorstwa) decyduje (i) zamiar nabywcy kontynuowania działalności zbywcy oraz (ii) faktyczna możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o nabywane składniki majątkowe, gdzie obie przesłanki są weryfikowane na moment zawarcia transakcji,
  • zawarcie przez nabywcę nowej umowy o zarządzanie aktywami i umowy o zarządzanie nieruchomością wyklucza możliwość klasyfikacji nabywanej nieruchomości komercyjnej jako przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części).

Dodatkowo, w objaśnieniach wskazano na okoliczności, jakie nie mają znaczenia dla właściwej klasyfikacji przedmiotu transakcji – jest to fakt przenoszenia wybranych elementów przedsiębiorstwa, wynikających z definicji z Kodeksu cywilnego, które są często zbywane wraz z gruntem, budynkiem i budowlami celem zaakcentowania istnienia przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). Opisano również kilka przykładowych transakcji, wraz z ich jednoznaczną klasyfikacją podatkową.

Objaśnienia mogą być pomocniczo stosowane również do oceny transakcji sprzed daty ich wydania. Niezależnie od tego, jeśli dla już dokonanych transakcji zostały wydane indywidualne interpretacje podatkowe, przedmiotowe objaśnienia nie naruszają waloru ochronnego tych interpretacji.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu szczegółowego omówienia zakresu objaśnień oraz ich wpływu na już dokonane bądź planowane przez Państwo transakcje.

KasiaSławekOla1 - Tax Alert: Opodatkowanie VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej – objaśnienia Ministra Finansów

This post is also available in: en - Tax Alert: Opodatkowanie VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej – objaśnienia Ministra FinansówEN