Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza Antykryzysowa: Bezzwrotna (częściowo zwrotna) pomoc finansowa dla polskich przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa: Bezzwrotna (częściowo zwrotna) pomoc finansowa dla polskich przedsiębiorców

Znamy już szereg rozwiązań zaproponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej dla polskich przedsiębiorców, przyjętych w ustawach kolejno z 2 marca 2020 r., 31 marca 2020 r. i 16 kwietnia 2020 r. Zapowiadane są kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców – w ramach tzw Tarczy 3.0 oraz 4.0.

Z rozwiązań już obowiązujących największym zainteresowaniem cieszą się te, które oznaczają przypływ „żywej” gotówki do kieszeni przedsiębiorców, czy też ograniczenie realnych wydatków. Wśród nich można wymienić dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, zwolnienie z płatności składek ZUS, wypłaty tzw. postojowego, mikropożyczki. Niemniej jednak, wymieniona pomoc jest na ogół kroplą w morzu finansowych potrzeb przedsiębiorców dotkniętych sytuacją wywołaną przez COVID-19.

Dlatego też przedsiębiorcy najchętniej korzystają z dofinansowania przyznawanego w ramach programu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), który oferuje częściowo bezzwrotne dofinansowanie dla tych przedsiębiorców, którzy spełnią określone warunki.

Czego mogą oczekiwać przedsiębiorcy w zakresie bezzwrotnych czy też częściowo zwrotnych subwencji? Poniżej krótki przegląd programu PFR oraz innych dostępnych rozwiązań.

I. Subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Program pomocowy PFR jest skierowany przede wszystkim na ochronę miejsc pracy. Z tego powodu mogą z niego skorzystać ci, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wykazanie spadku przychodów, spowodowanego COVID-19, w wysokości co najmniej 25% porównując dwa miesięczne okresy. Im większy stopień spadku, tym większe przysługuje dofinansowanie.

Program PFR jest notyfikowany przez Komisję Europejską (chociaż w zakresie pomocy dla przedsiębiorców dużych jeszcze oczekuje na finalne potwierdzenie) i w związku z tym część parametrów dotyczących przedsiębiorców podlega weryfikacji w oparciu o rozporządzenie Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), a bardziej szczegółowo – załącznik I do tego rozporządzenia.

Wsparcie jest przeznaczone dla trzech grup przedsiębiorców, których obowiązują różne zasady przyznawania dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorców, MŚP oraz dużych przedsiębiorców. Pula środków to 100 mld PLN, z czego 25 mld PLN jest przeznaczone dla przedsiębiorców mikro, a aż 50 mld PLN dla MŚP.

Uprawnieni do pomocy są przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę lub rezydencję podatkową na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo, ich beneficjent rzeczywisty – w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – nie może mieć siedziby ani rezydencji w raju podatkowym (a jeśli ma, powinein podjąć zobowiązanie do przeniesienia jej na terytorium EOG w ciągu 9 miesięcy od pozyskania finansowania).

Dofinansowanie powinno być wydatkowane na koszty związane z prowadzoną działalnością, ale nie może być wydatkowane na żadnego rodzaju płatności do właściciela ani jednostek powiązanych.

(1)

Dla kogo? Mikroprzedsiębiorcy

Jaka kwota? Do 324 tys zł

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokości 75% po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co ma być bodźcem dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Wnioski są składane przez wybraną bankowość elektroniczną.

(2)

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Jaka kwota? Do 3,5 mln zł

Otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokości 75% po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży
  • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Wnioski są składane przez wybraną bankowość elektroniczną.

(3)

Dla kogo? Duże firmy

Jaka kwota? Ustalana na bazie indywidualnej analizy finansowej

Finansowanie PFR dostępne dla dużych firm może mieć następujące formy:

  • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości do 1 mld zł
  • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot
  • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Wnioski są składane przez platformę PFR. Chociaż również ta forma pomocy czeka jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej, to jest już możliwe składanie wstępnych wniosków.

II. Pożyczki w ramach programu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

ARP – oraz jej podmioty zależne – została wyznaczona w ramach tzw. Tarczy 2.0 jako instytucja wykonująca zadania w zakresie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Na ten moment, na stronach ARP wskazane są wyłącznie poniższe programy, przy czym nie we wszystkich jest możliwe składanie wniosków.

(1)

Forma pomocy: pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Kwota pożyczki może wynieść do 5 mln zł, z okresem finansowania do 6 lat oraz okresem karencji w spłacie do 15 miesięcy. Oprocentowanie na poziomie WIBOR 1M + marża określona w siatce marż zawartej w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej.

(2)

Forma pomocy: pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Wsparcie dodatkowe do dostępnego już dofinansowania kosztów wynagrodzeń, co do zasady wypłacane na konta pracowników, chociaż przy spełnieniu warunków jest możliwa wypłata na konto przedsiębiorstwa. Finansowanie na okres do 2 lat, z karencją do 12 miesięcy.

Oprocentowanie na poziomie WIBOR 1M + marża określona w siatce marż zawartej w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej.

(3)

Forma pomocy: leasing operacyjny z karencją w spłacie

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Przeznaczony na refinansowanie leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, warunek: obroty przedsiębiorstwa powyżej 4 mln zł i dodatnie wyniki (EBIDTA i wynik netto) za 2019 r. Kwota leasingu do 5 mln zł, okres finansowania do 6 lat, karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy.

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu.

III. Pakiet pomocy Banku Gospodarki Krajowej (BGK)

Część z poniższych programów dostępnych w ramach BGK jest realizowana we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Co do części oczekiwana jest zgoda Komisji Europejskiej.

(1)

Forma pomocy: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Dla kogo? Małe, średnie, duże firmy

(2)

Forma pomocy: Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo? Mikro, małe, średnie firmy

(3)

Pożyczki unijne: zmiana warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych na bardziej korzystne

Dla kogo?  Mikro, małe, średnie firmy

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów pomocy lub potrzebowali pomocy w weryfikacji prawa do uzyskania dotacji, wyliczenia kwoty dofinansowania czy też w przygotowaniu wniosku.

Podobne wpisy