Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Elektroniczne skierowania na badania medycyny pracy

Elektroniczne skierowania na badania medycyny pracy

Pracodawcy byli przyzwyczajeni, iż do tej pory skierowania na badania medycyny pracy wystawiane były tylko i wyłącznie w postaci papierowej. W czasie pandemii jest to szczególnie uciążliwe, gdyż wymaga to bezpośredniego kontaktu pracownika, nawet tego pracującego zdalnie, z siedzibą firmy lub przesyłania dokumentów do pracownika za pomocą poczty lub kuriera.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w marcu 2021 r. w pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej, potwierdziło, iż skierowanie na badanie medycyny pracy może być wystawione przez pracodawcę zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. W tym samym stanowisku podkreślono również brak konieczności wystawiania skierowań na badania lekarskie w trakcie trwania pandemii. Przypomnijmy, iż w trakcie trwania pandemii wprowadzono czasową zmianę przepisów w zakresie wykonywania szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy a także badań medycyny pracy.

Okresy badań medycyny pracy  na mocy Tarczy 6.0 (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 2255) zostały wydłużone. Obowiązek wykonywania okresowych badań medycyny pracy w okresie epidemii został czasowo zawieszony. Sytuacja dotyczy badań medycyny pracy, których termin wykonania przypadał po 7 marca 2020 r. Badania okresowe w takich przypadkach muszą zostać bezwzględnie wykonane w ciągu 180 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pomimo, zawieszenia obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich, na pracodawcy ciążył obowiązek terminowego wystawienia skierowania na okresowe badania medycyny pracy. W najnowszym stanowisku MRPiT podkreśliło, iż pracodawca nie ma takiego obowiązku, a skierowanie na badania medycyny pracy powinno zostać wystawione niezwłocznie po odwołaniu okresu epidemii lub okresu zagrożenia epidemicznego.

Przepisy regulujące kwestie wystawiania skierowań na badania medycyny pracy nie wymuszają na pracodawcy zastosowania formy pisemnej bądź elektronicznej. Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby skierowanie na badania zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Może być to jednak problematyczne z punktu widzenia palcówek medycznych, które na chwilę obecną nie są przystosowane do przetwarzania skierowań w takiej formie.

Największe firmy świadczące usługi z zakresu medycyny w tym medycyny pracy, po wydaniu niniejszej opinii przez MRPiT, rozpoczęły już wdrażanie systemów, które umożliwią pracodawcom kierowanie pracowników na badania medycyny pracy bez konieczności wystawiania papierowych skierowań.