Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / „Fikcja doręczenia” przy wypowiedzeniu umowy o pracę pocztą – nieskuteczna w trakcie trwania pandemii

„Fikcja doręczenia” przy wypowiedzeniu umowy o pracę pocztą – nieskuteczna w trakcie trwania pandemii

Pracodawcy zatrudniający pracowników, w związku z pandemią koronawirusa działają obecnie w dość nieprzewidywalnych czasach, gdzie często trudne może być długofalowe planowanie, a także zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracownikom. Pomoc rządowa nie zawsze jest wystarczająca, na skutek czego pracodawcy często zmuszeni są do redukcji zatrudnienia w swoich firmach. W okresie pandemii dla pracodawców, którzy zdecydują się na taki krok, problematyczny może okazać się również sposób wręczenia wypowiedzenia pracownikowi.

Wypowiedzenie uznaje się za doręczone jeśli pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią dokumentu. Z powyższego nie wynika, iż wypowiedzenie musi zostać doręczone do rąk własnych, a jedynie doręczone w taki sposób, aby zapoznanie się z treścią wypowiedzenia było możliwe. Dotychczas dokument taki mógł zostać wręczony pracownikowi na 4 sposoby:

  • osobiście – wręczenie wypowiedzenia w formie pisemnej poprzez pracodawcę bądź osobę reprezentującą pracodawcę,
  • przesyłką pocztową (listem poleconym) – wysłanie świadectwa pracy pocztą za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru,
  • przesyłką kurierską,
  • za pomocą e-maila – wypowiedzenie może zostać wysłane na służbową skrzynkę e-mailową pracownika. Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Najlepiej jeśli w e-mailu zawarta jest również instrukcja do otwarcia pliku oraz weryfikacji poprawności podpisu elektronicznego dla pracownika.

W trakcie pandemii wiele przepisów uległo zmianie na mocy Tarcz Antykryzysowych. Jednymi ze zmienionych regulacji były przepisy dotyczące doręczania przesyłek pocztowych, które zostały zawarte w Tarczy 2.0 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020 poz. 695).

Na podstawie pierwotnych przepisów, przesyłkę uznawało się za doręczoną w dniu, w którym upłynął termin drugiego awizowania.

Zmieniona regulacja w art. 97 i 98 zawiera informację, iż nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania tychże stanów oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Wyjątkiem od powyższego są pisma dotyczące kontroli celno-skarbowych i podatkowych, postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa oraz pism wysyłanych do i przez: sądy, Trybunały, prokuraturę a także komorników sądowych.

Pracodawcy często mieli do czynienia z sytuacją gdy pracownik spodziewając się, iż list od pracodawcy zawiera wypowiedzenie umowy o pracę, celowo uchylał się od jego odebrania. W obecnym stanie prawnym przesyłka taka może zostać uznać za dostarczoną dopiero po jej faktycznym dostarczeniu lub poprzez uznanie fikcji doręczenia ale znacznie przesuniętej w czasie. Sposobem na uniknięcie kłopotów z doręczeniem wypowiedzenia może się zatem okazać wysłanie dokumentu za pomocą przesyłki kurierskiej, która zasadniczo doręczana jest do rąk własnych odbiorcy, a w przypadku gdy pracownik nie chciałby takiej przesyłki przyjąć, odmowa odbioru zostanie odnotowana przez kuriera.

W przypadku odmowy przyjęcia wypowiedzenia, nie zmienia to faktu, iż wypowiedzenie zostało skutecznie złożone przez pracodawcę i wywołuje określone skutki prawne. Należy pamiętać, że od tej daty jest również liczony okres, w którym pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy.

This post is also available in: en - „Fikcja doręczenia” przy wypowiedzeniu umowy o pracę pocztą - nieskuteczna w trakcie trwania pandemiiEN