Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Szybszy zwrot VAT od 1 stycznia 2022 r.

Szybszy zwrot VAT od 1 stycznia 2022 r.

Wśród wielu zmian, które weszły w życie między innymi w ramach Polskiego Ładu, znalazły się również regulacje dotyczące możliwości uzyskania szybszych zwrotów VAT, w niektórych przypadkach nawet w ciągu 15 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Zgodnie z Ustawą o VAT terminem podstawowym zwrotu nadwyżki podatku jest termin 60 dni do dnia złożenia rozliczenia. Termin ten w zależności od okoliczności może ulec skróceniu do 25 dni lub być wydłużony do 180 dni. Od 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone dwa kolejne terminy w ramach których możliwy będzie zwrot VAT – 15 dni oraz 40 dni. Terminy te są adresowane do podatników korzystających z faktur ustrukturyzowanych oraz w związku z płatnościami bezgotówkowymi.

Zwrot VAT w terminie 40 dni

Zwrot VAT w ciągu 40 dni od dnia złożenia rozliczenia będzie możliwy dla podatników, którzy będą wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane, co ma stanowić zachętę dla podatników do korzystania z tej właśnie formy wystawiania faktur. Jednakże zwrot w ciągu 40 dni będzie możliwy pod warunkiem spełnienia szeregu warunków wskazanych ustawą.

W odniesieniu do możliwości skorzystania ze zwrotu VAT w ciągu 40 dni podatnik wykonując czynności opodatkowane, które powinny być udokumentowane fakturą zgodnie z art. 106b ust 1 pkt 1 lub 3 lub 4 Ustawy o VAT – musi wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane (czyli tzw. e-faktury), a kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie może przekraczać 3 000 zł.

Ponadto podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot powinien:

 • być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe JPK,
 • posiadać konto bankowe wskazane na „białej liście” podatników VAT.

Zwrot VAT w ciągu 40 dni jest możliwy również jeżeli podatnik nie wystawi faktury ustrukturyzowanej z uwagi na:

 1. brak możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej ze względu na brak zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej udostępnionym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, lub
 2. w przypadku wystawienia faktury uproszczonej, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Spełnienie wymienionych powyżej warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zwrot ten zatem kierowany jest głównie do podatników, którzy zdecydują się na, fakultatywne obecnie, wystawianie e-faktur. Pytanie zatem, czy instytucja ta przetrwa wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania tych faktur.

Zwrot VAT w terminie 15 dni

Zwrot VAT w ciągu 15 dni ma być natomiast zachętą do korzystania z płatności bezgotówkowych. Zgodnie z nowymi przepisami urząd skarbowy będzie zobowiązany do zwrotu podatku VAT w tym terminie licząc od dnia:

 1. w którym upłynął termin złożenia deklaracji w przypadku:
  • deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,
  • korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;
 2. złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu na złożenie deklaracji.

W odniesieniu do możliwości skorzystania z terminu skróconego do 15 dni podatnik również będzie musiał spełnić łącznie liczne warunki wskazane przepisami ustawy. Do warunków tych należą:

 1. wykazanie za trzy kolejne okresy rozliczeniowe lub kwartał (w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie) poprzedzające bezpośrednio okres w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT udziału procentowego nie niższego niż 80% w odniesieniu do:
  • łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto w danym okresie rozliczeniowym,
  • otrzymanych płatności bezgotówkowych ze sprzedaży brutto zaewidencjonowanych na kasie rejestrującej, udokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym;
 2. wykazanie przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje o zwrot, łącznej wartości sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących za każdy okres rozliczeniowy w wysokości nie niższej niż 50 tys. zł;
 3. wykazanie w okresie, za który podatnik występuje o zwrot:
  • kwoty różnicy podatku nie przekraczającej dwukrotnej wysokości podatku ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji nie wyższej niż 3000 zł,
 4. składanie w terminie deklaracji JPK.

Ponadto, aby skorzystać z szybszego 15-dniowego terminu podatnik powinien posiadać, przez kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot, konto bankowe wskazane na „białej liście” podatników VAT oraz przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, za który występuje o zwrot:

 • być zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
 • składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje JPK,
 • prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Szybsze zwroty VAT mogą również wpłynąć korzystnie na płynność finansową niektórych podmiotów. Należy jednak zauważyć, że warunki umożliwiające uzyskanie szybszego zwrotu mogą spowodować, że część przedsiębiorców nie zdecyduje się na skorzystanie z tych preferencji wprowadzonych nowymi przepisami, bo też nie wszystkie od nich zależą. Nie da się ukryć, że zwrot ten skierowany jest głównie do detalistów prowadzących większość sprzedaży na rzecz osób fizycznych i do tego za pomocy kas on-line. Do tego, co już nie do końca zależy od podatnika, który może jedynie zachęcać klientów do płatności bezgotówkowych ale nie może wyeliminować płatności gotówką. Jednakże możliwość uzyskania szybszego zwrotu VAT jest z pewnością korzystnym i ciekawym rozwiązaniem dla wielu podatników.