Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa

Dnia 29 października 2020 r. został opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC60, dalej : „ustawa o VAT”), który jest obecnie na etapie opiniowania po uzyskaniu stanowisk z konsultacji publicznych. Ustawa o VAT ma stanowić implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady UE 2017/2455 oraz dyrektywy Rady UE 2019/1995 dot. tzw. pakietu VAT e-Commerce. Celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym. Istotne zmiany dotyczą zmiany zasad sprzedaży wysyłkowej, nowej procedury VAT-OSS, sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz nowych obowiązków poboru i zapłaty VAT nałożonych na platformy e-commerce.

W zakresie sprzedaży wysyłkowej nowe przepisy przewidują ujednolicenie progu wobec dostawcy dokonującego sprzedaży wysyłkowej, który ma być jednakowy na terenie całej UE i ma wynosić 10 000 euro netto i będzie się odnosił do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów UE. Planowane jest także wprowadzenie nowej definicji transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.

Planowane jest także rozszerzenie i modyfikacja procedury MOSS, która obecnie jest stosowana do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie punktu kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS). Procedura VAT-OSS ma być fakultatywna oraz ma dać możliwość rozliczenia VAT-u z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czy z tytułu wszelkiego rodzaju usług transgranicznych B2C, których miejscem świadczenia jest państwo UE.

Projekt ustawy o VAT zakłada także wprowadzenie definicji sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI, czyli towarów wysyłanych z krajów trzecich do ostatecznych konsumentów w UE). Uchylone ma zostać zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro we wszystkich krajach UE. Celem zadeklarowania i zapłaty VAT od SOTI umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro przewidziano szczególną procedurę importu – importowy One Stop Shop (IOSS). W przypadku IOSS dostawca interfejsu elektronicznego naliczy i pobierze podatek VAT w momencie sprzedaży towarów oraz zadeklaruje i zapłaci ten podatek globalnie za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji, zaś towary będą podlegać zwolnieniu z podatku VAT przy imporcie. Aby skorzystać z uproszczenia IOSS podatnicy niemający siedziby w UE, co do zasady, będą musieli wyznaczyć pośrednika odpowiedzialnego m.in. za zapłatę podatku VAT od SOTI.

Istotną zmianą jest także zmiana, która dotyczy podmiotów, które ułatwiają dokonanie sprzedaży towarów poprzez użycie tzw. elektronicznych interfejsów, tj. np. platforma handlowa, portal czy oprogramowanie aplikacji (API). Podmioty te zostaną zobowiązane do pobrania i zapłaty VAT w przypadku sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem – wyłącznie w przypadku, gdy ww. transakcje będą dokonywane przez przedsiębiorcę niemającego siedziby, a w razie braku siedziby – stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Podmioty będą również obowiązane do prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej. Operatorzy interfejsów elektronicznych będą mogli skorzystać z uproszczeń w rozliczeniu VAT, na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy dokonujący tego rodzaju transakcji (procedury OSS, IOSS).

Aktualnie projekt ustawy o VAT jest nadal na etapie prac legislacyjnych. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów jest ustalona na 1 lipca 2021 r.