Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Sprzedaż nieukończonej inwestycji budowlanej nie korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej

Sprzedaż nieukończonej inwestycji budowlanej nie korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej

Dostawa nieruchomości z niezakończoną budową podlega stawce 23% VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2017 roku, sygn. 0112-KDIL4.4012.451.2017.2.AR.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o interpretację, wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zbycia na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, apartamentowca w trakcie budowy. Powierzchnia budowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i powierzchnia zaprojektowanych w budynku wielorodzinnym lokali mieszkalnych nie przekraczała odpowiednio 300 m2 i 150 m2. Apartamentowiec objęty jest zatem społecznym programem mieszkaniowym. W efekcie, podatnik udokumentował transakcję fakturą ze stawką 8%. Warto w tym miejscu przypomnieć, że stosownie do przepisów ustawy o VAT, stawkę 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Co istotne, stan zaawansowania robót budynku, będącego przedmiotem dostawy, na moment sprzedaży (jak również w chwili składania wniosku) wskazywał, że powstać może tylko wyłącznie budynek mieszkalny.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik chciał ustalić, czy postąpił prawidłowo stosując
w odniesieniu do przedmiotowej transakcji stawkę 8% VAT. Dyrektor KIS uznał podejście wnioskodawcy za nieprawidłowe, wskazując, że przedmiotowa sprzedaż powinna być opodatkowana stawką 23% VAT. W ocenie organu interpretacyjnego, w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest nieruchomość zabudowana niedokończoną inwestycją budowlaną, która w myśl przepisów prawa budowlanego nie wypełnia definicji budynku, budowli lub ich części, należy dla potrzeb klasyfikacji prawnopodatkowej taki obiekt traktować jako niezabudowany teren budowlany. W efekcie – zdaniem Dyrektora KIS preferencyjna stawka podatku przewidziana dla dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego nie znajduje zastosowania w takich sytuacjach.

Podejście organu interpretacyjnego jest kontrowersyjne. W odniesieniu do podobnej sytuacji wypowiadał się już bowiem Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że sprzedaż niezakończonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, czyli budynków mieszkalnych rodzinnego stałego zamieszkania, sklasyfikowanych w PKOB 11, których budowa ma być dalej kontynuowana, stanowi sprzedaż tych obiektów w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych – co powoduje, że podlegała opodatkowaniu stawką  preferencyjną 8% VAT (wyrok NSA z 14 marca 2012 roku, sygn., I FSK 889/11). Pogląd NSA podzielił m.in. WSA w Szczecinie w wyroku z 17 maja 2017 roku, sygn. I SA/Sz 266/17. Wydaje się więc, że ignorowanie stanowiska prezentowanego przez sądy administracyjne przy wydawaniu interpretacji indywidualnych, może więc budzić wątpliwości z perspektywy np. zasady budowania zaufania do organów podatkowych.