Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / SLIM VAT 3 – Kurs waluty obcej a faktury korygujące

SLIM VAT 3 – Kurs waluty obcej a faktury korygujące

Dnia 1 lipca 2023 r. w życie weszły przepisy wprowadzone przez tzw. pakiet Slim VAT 3. Celem pakietu jest kolejne uproszczenie regulacji obowiązujących przy rozliczeniach podatku VAT. Czy to się udało? Omawiamy poniżej.

Zgodnie z Ustawą o VAT, podatnik wystawiający fakturę może wystawić ją na kwotę w dowolnej walucie obcej. Kwota stanowiąca podstawę opodatkowania podatku VAT oraz kwota należnego podatku VAT musi jednak zostać wyrażona w polskich złotych. Art. 31a ust. 1 wskazuje, że przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (w dzień dostawy towaru lub wykonania usługi). W przypadku faktury wystawionej przed dniem powstania obowiązku podatkowego, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Dotychczasowe regulacje

Przed wprowadzeniem pakietu Slim VAT 3, problematyczne było przeliczanie kwot w przypadku faktur korygujących. Ustawa o VAT nie określała jednoznacznie, z którego dnia podatnik miał przyjąć kurs waluty obcej. Mimo to przyjęto, że w przypadku korekty faktury wystawionej przed powstaniem obowiązku podatkowego, używa się kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury pierwotnej, a w przypadku faktury wystawionej po powstaniu obowiązku podatkowego, kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Nowelizacja

Nowe przepisy Slim VAT 3 uregulowały tę kwestię. Jak wspomnieliśmy powyżej, zasady przeliczania faktur wystawionych w walucie obcej nie były uregulowane przed wprowadzeniem pakietu Slim VAT 3. Podatnicy przeliczali bowiem kursy walut zgodnie z przyjętą linią interpretacyjną. Jak widać, nowe przepisy potwierdzają stosowaną dotychczas praktykę.

Zgodnie z nowododanym art. 31b, dla faktur in-plus i in-minus skorygowanych bez względu na powód, stosuje się kurs przyjęty pierwotnie. Natomiast w przypadku korekty faktur zbiorczych, przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Przypomnijmy, że taka właśnie praktyka stosowana była przed nowymi regulacjami.

W przypadku zbiorczych faktur korygujących w okresie WNT, powiela się praktykę stosowaną przy zwykłych korektach faktur zbiorczych i również przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.