Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / SLIM VAT 2 – już 1 października 2021

SLIM VAT 2 – już 1 października 2021

Cz. 3 Odliczanie podatku od pojazdów samochodowych, zwolnienia i import

Odliczanie podatku od pojazdów samochodowych

Projekt nowelizacji ustawy o VAT uchwalony 11 sierpnia 2021 r. zawiera również pewne zmiany w zakresie art. 86a regulującego ograniczenia odliczenia dla tzw. pojazdów samochodowych, czyli pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony dotkniętych ograniczeniem odliczenia przy zakupie i wydatkach eksploatacyjnych w wysokości 50% podatku naliczonego.

Projektowane zmiany w tym zakresie nie są może rewolucyjne, ale w mojej ocenie mogą ułatwić życie podatnikom. Dotyczą one wyłącznie formularza zawiadamiającego o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności gospodarczej (obecnie VAT-26). Zgodnie z obecnymi zasadami formularz ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Przy tym dopiero od dnia złożenia formularza uważa się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, ergo dopiero od tego dnia przysługuje odliczenie podatku. W końcu ostatni zmieniany termin dotyczy obowiązku złożenia aktualizacji ww. informacji w przypadku zmiany sposobu wykorzystania pojazdu. Obecnie należy to uczynić najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Nie da się ukryć że wszystkie ww. terminy mogły wypadać w środku miesiąca, co powodowało praktyczne problemy w ich stosowaniu, np. przez część okresu pojazd dawał prawo do odliczenia, a przez część nie. Dlatego tu nowelizacja przewiduje 3 istotne uproszczenia:

  • Informację o wykorzystywaniu pojazdów wyłącznie do działalności będzie się składać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami – co stanowi istotne wydłużenie terminu pozwalające na uporządkowanie kwestii wydatków do terminu rozliczenia podatku za poprzedni miesiąc (czyli miesiąc poniesienia wydatku),
  • Złożenie informacji powodować będzie uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.
  • Aktualizację informacji w związku ze zmianą sposobu wykorzystania pojazdu trzeba będzie składać najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.

Przepisy powyższe, zgodnie z regulacją przejściową, stosować się będzie w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Import- zmiany w zakresie procedury uproszczonej

Przedmiotowa procedura dotyczy możliwości rozliczenia VAT importowego w deklaracji podatkowej za okres powstania obowiązku podatkowego. W tym zakresie zmiany dotyczą głownie kwestii rozliczenia tego importu po terminie złożenia takiej deklaracji.

Po pierwsze, wprowadzona ma być procedura umożliwiająca rozliczenie importu po tym terminie przez dokonanie dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Po drugie wprowadzona zostanie zmiana dotycząca kwestii rozliczenia VAT importowego w terminie. Obecnie Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, traci prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, której nie rozliczył w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Zmiana w tym zakresie związana jest właściwie tylko z wprowadzeniem możliwości rozliczenia w drodze korekty i wyżej opisany skutek następować będzie dopiero po upływie terminu 4 miesięcy.

Zwolnienie dostaw nieruchomości – ułatwienie w zakresie rezygnacji

Bardzo ważna zmiana dotyczyć będzie zawiadomień o rezygnacji ze zwolnienia dostawy nieruchomości przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 (czyli w uproszczeniu nieruchomości zbywanych po pierwszym zasiedleniu). Wybór opodatkowania był dotychczas uzależniony od zawiadomienia naczelnika us właściwego dla nabywcy przed dniem dokonania dostawy. Nowelizacja zachowuje tą możliwość, ale też daje możliwość złożenia oświadczenia o opodatkowaniu po prostu w akcie notarialnym zbycia nieruchomości bez konieczności składania zawiadomienia do organu.

This post is also available in: en - SLIM VAT 2 – już 1 października 2021EN