Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Mikro i mali przedsiębiorcy a obowiązki w zakresie cen transferowych

Mikro i mali przedsiębiorcy a obowiązki w zakresie cen transferowych

W ramach przepisów o cenach transferowych, ustawodawca wprowadził liczne zwolnienia oraz uproszczenia dla podmiotów zobowiązanych do wypełnienia obowiązków w tym zakresie. W niniejszym artykule chcieliśmy omówić uproszczenia przewidziane w przypadku transakcji zawieranych przez podmioty będące mikro lub małym przedsiębiorcą. Jakie uproszczenia przewidział dla takich podmiotów ustawodawca? Czy warto z nich skorzystać? Zapraszamy do lektury.

Definicja mikro i małego przedsiębiorcy na gruncie cen transferowych

Przepisy dotyczące cen transferowych nie wprowadzają własnej definicji mikro i małego przedsiębiorcy, ale odwołują się do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Tym samym na gruncie cen transferowych przez mikro i małego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie zaś z ustawą Prawo przedsiębiorców:

image - Mikro i mali przedsiębiorcy a obowiązki w zakresie cen transferowych

Na czym polega uproszczenie dokumentacyjne?

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą być obowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych, jeżeli spełnią warunki wskazane w ustawie – gdy realizują transakcje z podmiotami powiązanymi
i wartość tych transakcji przekracza progi dokumentacyjne.

Przepisy wprowadzają dla nich uproszczenie w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych. Uproszczenie to polega na możliwości pominięcia analizy porównawczej lub analizy zgodności w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Uproszczenie to może być zastosowane, jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku podatkowym spełnił wszystkie kryteria kwalifikujące go do statusu mikro lub małego przedsiębiorcy, o których piszemy powyżej.

Jakie dane analizować w celu skorzystania z uproszczenia? Którą stronę transakcji weryfikować?

W związku z odwołaniem się przez przepisy o cenach transferowych do ustawy Prawo przedsiębiorców, po wprowadzeniu nowych regulacji pojawiały się liczne wątpliwości w zakresie tego, na bazie danych z którego roku podatnicy powinni weryfikować swój status oraz czy status mikro lub małego przedsiębiorcy powinny posiadać obie strony transakcji.

Zgodnie z przepisami o cenach transferowych, spełnienie powyższych kryteriów ma zastosowanie do przedsiębiorcy, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w ustawie Prawo przedsiębiorców. Natomiast ustawa Prawo przedsiębiorców wskazuje na spełnienie wszystkich kryteriów w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Wątpliwości, o których mowa powyżej, zostały rozwiane przez organy podatkowe, m.in. poprzez wydaną interpretację indywidualną z dnia 23 lutego 2023 r. Dyrektora KIS znak 0111-KDIB2-1.4010.610.2022.1.AR. W interpretacji tej organ podatkowy potwierdził, że analiza uregulowań wynikających z Prawa przedsiębiorców oraz ustawy o CIT prowadzi do wniosku, że przepisy ustawy o CIT dotyczące ułatwień dla mikro i małych przedsiębiorców wprowadziły modyfikację okresu wskazanego w ustawie – Prawo przedsiębiorców, dla celów podatkowych. Przykładowo dla dokumentacji za rok 2023 należy badać dane podmiotu z roku 2022. Powyższe potwierdzone zostało również w Informatorze TPR – pytania i odpowiedzi (edycja czwarta) wydanym pod koniec 2023 (w pytaniu 65). 

Co więcej w interpretacji tej, jak i we wspomnianym Informatorze potwierdzono, że wystraczające jest jeżeli status mikro lub małego przedsiębiorcy posiada jedna ze stron transakcji tj. status ten powinien posiadać podmiot, którego dotyczy Informacja TPR (pyt. 66 Informatora). Oznacza to, że status mikro/małego przedsiębiorcy na gruncie cen transferowych należy ustalić jedynie w oparciu o dane podmiotu, którego dokumentacja dotyczy, bez uwzględniania powiązań z innymi spółkami w Grupie oraz wyłącznie z perspektywy podatnika, dla którego jest sporządzana lokalna dokumentacja cen transferowych.

Kwestią, która może budzić wątpliwości jest brak danych za rok poprzedzający rok, którego dotyczy dokumentacja, np. w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2023 i którzy nie mają danych za rok 2022, bo wówczas jeszcze nie istnieli. W takim przypadku biorąc pod uwagę brzmienie przepisów CIT oraz potencjalne ryzyko dla podatnika, bezpieczniejszym podejściem będzie przygotowanie analizy porównawczej lub analizy zgodności, jeśli istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Czy warto korzystać z uproszczenia dla mikro i małych przedsiębiorców?

Pomimo ułatwień w dokumentacji cen transferowych dla mikro i małych przedsiębiorców, warto rozważyć konieczność sporządzenia analizy. W praktyce, obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej oraz przedłożenia oświadczenia potwierdzającego zgodność cen transferowych pozostaje niezmieniony.

W związku z tym, przedsiębiorcy powinni podejmować świadome decyzje dotyczące stosowania uproszczeń dokumentacyjnych, biorąc pod uwagę ewentualne ryzyko kontroli podatkowej i konieczność zachowania zgodności z zasadami cen transferowych.

Uproszczenie w postaci możliwości pominięcia analizy porównawczej lub analizy zgodności w lokalnej dokumentacji cen transferowych jest z pewnością ułatwieniem dla miko i małych przedsiębiorców z uwagi na znaczne zmniejszenie nakładów finansowych i czasowych na sporządzanie dokumentacji. Jednak z uwagi na to, że podmioty te nadal mają obowiązek stosować ceny rynkowe, a organy mogą weryfikować realizowane transakcje i ich rynkowość, być może warto rozważyć przygotowanie odpowiedniej analizy.

Obowiązki z zakresu cen transferowych mogą budzić liczne wątpliwości. Chętnie pomożemy Państwu w prawidłowym wywiązaniu się z obowiązków dokumentacyjnych. Zapraszamy do kontaktu.