Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / SLIM VAT 2 – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

SLIM VAT 2 – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 Zmiany w zakresie MPP

Ostatnia część zmian zawartych w SLIM VAT 2 dotyczy pewnych modyfikacji w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Z uwagi na technikę dotychczasowej regulacji w tym zakresie nowelizacja dotyczy zarówno przepisów Ustawy o VAT, jak i Prawa bankowego i jak widać z tytułu zmiana ta wejdzie w życie najpóźniej ze wszystkich.    

Rozszerzenie możliwości przekazania środków z rachunku VAT

Po pierwsze dodano wyjątek w kwestii odmowy udzielenia zezwolenia przekazania środków z rachunku VAT na rachunek przedsiębiorcy. Naczelnik US ma obowiązek odmówić zezwolenia na takie przekazanie m.in. w przypadku w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a Prawa bankowego – w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji. Odmowa ta jednak nie dotyczyć przypadku, gdy podatnik w stosunku do takiej zaległości ma wydaną decyzję odnośnie odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Zmiana w tym zakresie w oczywisty sposób jest naprawą wcześniejszego przeoczenia w tym zakresie, podobnie zresztą jak kolejna.

Także w przepisach Prawa bankowego wprowadzono liczne ułatwienia.

Pierwsze związane jest zakresem możliwości uznania rachunku VAT. Obecnie jednym z tytułów było m.in. przekazanie środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku. Po nowelizacji będzie można przelać środki z rachunku VAT w innym banku, jak również przelać środki na rachunek VAT prowadzony w innym banku (co jest dość logiczne, ale wymagało zmiany dwóch przepisów).

Z kolei z rachunku VAT będzie można również sfinansować należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266), oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z ze.), do poboru których obowiązana jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przekazanie środków z rachunku technicznego

Zgodnie z przepisem art. 62e Prawa bankowego. Przed zamknięciem rachunku VAT bank uznaje kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT, wskazany przez posiadacza rachunku VAT jego inny rachunek VAT, prowadzony w tym samym banku. Jeżeli jednak podatnik takiego rachunku nie wskaże, to wówczas bank zamykający jego rachunku przed zamknięciem rachunku VAT:

1) uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT tego posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT – zgodnie z informacją o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo

2) dokonuje przekazania środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku VAT na dzień zamknięcia tego rachunku, na prowadzony w tym samym banku wyodrębniony rachunek techniczny służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT – jeżeli na dzień rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest ten rachunek VAT, nie posiada informacji o postanowieniu naczelnika US o zgodzie na przekazanie środków na inny rachunek bankowy podatnika.

Po nowelizacji, podatnik będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę tych środków zgromadzonych na wyżej opisanym rachunku technicznym. Choć dalsze dodawane przepisy zawierają głównie reguły wydawania postanowienia w tym zakresie, to jednak warto zwrócić uwagę, na niektóre nich. Przede wszystkim naczelnik US będzie miał, podobnie jak przy zgodzie na przekazanie środków z rachunku VAT, aż 60 dni na wydanie postanowienia w tym zakresie, przy czym będzie ono również zaskarżalne, choćby z tego względu, że ma określać wysokość środków możliwych do wypłaty. Co ciekawe projekt nie precyzuje zasad ustalania tej wysokości. Analogiczne przy tym, ja przy postanowieniu o przekazaniu środków z rachunku VAT, będą przesłanki odmowy zgody, jak też wyjątki od nich (w tym wyżej omówione, wynikające z nowelizacji). 

Dodatkowo projekt wskazuje, że z wnioskiem w tym zakresie będzie mógł wystąpić także podmiot nie będący podatnikiem:

1)     którego środki pieniężne zostały przekazane na rachunek techniczny;

2)     nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Stosowne zmiany techniczne związane z tymi przepisami, wprowadzono również do Prawa bankowego.

To co istotne, to na wyodrębnionym rachunku technicznym służącym identyfikacji posiadacza rachunku VAT zostały objęte również zwolnieniem od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia należności innych niż wymienione w art. 62b ust. 2 pkt 2 (czyli należności, które można sfinansować z rachunku VAT).

Zakres MPP

Wreszcie ostatnią zmianą w zakresie MPP jest zmiana brzmienia poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Obecnie obejmuje ona:

60ex 26.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

Po nowelizacji otrzyma ona brzmienie:

6026.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich

Usunięcie znacznika „ex” przez pozycją PKWiU oraz słów po myślniku oznacza w oczywisty sposób rozszerzenie zakresu obowiązku stosowania podzielonej płatności, co oczywiście może być uznane za pewne uproszczenie (nie trzeba analizować, co wchodzi w zakres tej pozycji, a co nie), ale raczej mało korzystne dla podatników.

This post is also available in: en - SLIM VAT 2 – zmiany od 1 stycznia 2022 r.EN