Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / SLIM VAT 2 – już 1 października 2021

SLIM VAT 2 – już 1 października 2021

Cz. 2 Korekty i odliczenie

Korekty in minus podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu

Kolejna zmiana zawarta w SLIM VAT 2 dotyczy korekt in-minus w przypadku importu usług, dostawy od nierezydenta oraz WNT. Czyli czynności objętych odwrotnym obciążeniem i rozliczanych przez nabywców. Generalnie zasadnicze zmiany w zakresie korekty podstawy opodatkowania przewidywał pakiet SLIM VAT 1, ale jak to zwykle bywa, pewne kwestie zostały pominięte. Projektowane przepisy mają za zadanie to uzupełnić.

Nowy art. 29a ust. 15a ustawy o VAT stanowić będzie, iż w przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Analogicznie kwestie te będzie regulować nowy art. 30 ust. 1a dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z którym, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

To na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że metoda obniżenia podstawy opodatkowania, jaką tu przewidziano jest analogiczna, jak przy korekcie in plus sprzedaży krajowej (zaistnienie przyczyny), a nie jak przy korekcie in plus (uzgodnienie, spełnienie jego warunków i potwierdzenie dokumentacyjne).

Oczywiście dokonanie uzgodnienia obniżenia wartości sprzedaży może również być przyczyną obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT, ale generalnie mogą to być także czynniki obiektywne.

Odliczenie podatku w związku z korektami

W związku z opisanymi wyżej zmianami również wdrożono stosowne przepisy dotyczące kwestii odliczenia przy przypadku imporcie usług, dostawie od nierezydenta oraz WNT, związane z tymi przepisami oraz wynikające z negatywnego dla Polski orzecznictwa TS UE.

Korekty podstawy opodatkowania in minus dla ww. czynności regulować będzie nowy art. 86 ust. 19c: w przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust. 15a i art. 30a ust. 1a, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania.

Innymi słowy korekta odliczenia następuje w momencie korekty podatku należnego co jest łatwe do identyfikacji, bo dokonuje tego ten sam podmiot.

Odliczenie podatku – zmiany związane z wyrokiem TS UE

Dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 TS UE wydał wyrok w Polskiej sprawie, w której uznał, iż niezgodne z Dyrektywą VAT są polskie przepisy uzależniające prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT uzależnione od tego, aby VAT należny był wykazany w prawidłowej deklaracji podatkowej złożonej w terminie trzech kolejnych miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Choć wyrok ten dotyczy explicite wyłącznie WNT, to z jego uzasadnienia wynika, że analogiczna zasada dotyczy importu usług i dostawy od nierezydenta. Dlatego omawiana zasada wykreśla ten warunek z przepisów dotyczących obu postaci WNT, jak i czynności wskazanych w zdaniu poprzednim (tj. art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) i pkt 3). Konsekwentnie przy tym uchylić trzeba również również art. 86 ust. 10i regulujący mechanizm odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT po terminie 3-miesiącznym.

Jednocześnie jednak zmieniony ma być art. 86 ust. 10h. Obecnie ten przepis uzależnia odliczenie od otrzymania faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w terminie późniejszym niż wspomniane 3 miesiące. Zgodnie z projektem odliczenie po 3 miesiącach od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy dla WNT ma następować, za okres w którym podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu tego nabycia.

Taka zmiana, choć chyba nie do końca wykonująca ww. wyrok TS UE, prawdopodobnie jednak powinna zostać uznana za zgodną z zasadą neutralności VAT, tym bardziej, że także podatek należny można wykazać w drodze korekty, a więc naliczony również (jak w praktyce uczyniło wielu podatników po wyroku TS UE)

Odliczenie podatku – zmiana ogólnej zasady korekty odliczenia.

Projekt SLIM VAT 2 ma zmienić również art. 86 ust. 13, regulujący kwestie odliczenia podatku poprzez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego – jeżeli nie uczynimy tego w żadnym z terminów wskazanych w ust. 10, 10d, 10e i 11 tego artykułu. To co pozostaje to graniczny termin takiej korekty , tj. 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zmienić się mają natomiast okresy, w których będzie to można zrobić. Obecnie to jest wyłącznie deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. To co ma się zmienić, to możliwość dokonania tej korekty nie tylko za ten okres rozliczeniowy, ale również za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku małego podatnika (niezależnie od wyboru metody kasowej lub nie), za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Co ciekawe nowelizacja ta nie będzie dotyczyć importu usług, dostawy od nierezydenta, czy WNT, które będzie można skorygować wyłącznie za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, gdyż art. 86a ust. 13 pozostaje bez zmian.

This post is also available in: en - SLIM VAT 2 – już 1 października 2021EN