Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Raportowanie dla wspólników spółek nieruchomościowych – przedłużenie terminu

Raportowanie dla wspólników spółek nieruchomościowych – przedłużenie terminu

30 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Rozporządzenie przedłużyło ten termin do 30 września 2022 r.

Dla przypomnienia ustawa o CIT ustanowiła pierwotny termin na złożenie informacji jako koniec trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – koniec trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej. W praktyce dla większości podmiotów mających standardowy rok podatkowy termin ten mijałby z końcem marca.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy spółek nieruchomościowych i wspólników, którzy bezpośrednio lub pośrednio posiadają w spółce:

  • udziały lub akcje dające co najmniej 5% praw głosu,
  • ogół praw i obowiązków dających co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Składana informacja powinna zawierać dane o:

  • podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w danej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
  • liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych.

Zgodnie z ustawą o CIT dla uznania danego podmiotu za spółkę nieruchomościową wymagane jest spełnienie kilku warunków, które będą różniły się w zależności od tego, czy podmiot ten dopiero rozpoczyna działalność, czy też ją kontynuuje.

Podmiot rozpoczynający działalność spełnia definicję spółki nieruchomościowej, jeżeli:

  • na pierwszy dzień roku co najmniej 50% wartości rynkowej jego aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  • wartość rynkowa tych nieruchomości przekracza 10 mln zł albo równowartość tej kwoty.

Dla podmiotu kontynuującego działalność definicja spółki nieruchomościowej spełniona jest wówczas, gdy

  • na ostatni dzień poprzedniego roku co najmniej 50% wartości bilansowej jego aktywów bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo stanowiła równowartość tej kwoty, oraz
  • w poprzednim roku jego przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów (w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego).

Informację dotyczącą spółek nieruchomościowych należy złożyć w nowym terminie w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.