Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Problematyczne obniżenie stawki CIT z 15% do 9%

Problematyczne obniżenie stawki CIT z 15% do 9%

24 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt obszernej nowelizacji ustaw PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. Jedną z najważniejszych zmian, zapowiadanych przez rząd będzie obniżka CIT z 15 do 9 proc. Co do zasady, projekt nowelizacji ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., ale zmiany dotyczące stawki 9 proc. CIT będą miały zastosowanie do rozliczeń już za 2018 r. (do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2017 r.).

Powyższe zmiany obejmą podmioty kwalifikowane jako tzw. mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność. Projekt przewiduje, że obniżona stawka podatku będzie im przysługiwać, gdy w bieżącym roku podatkowym osiągną oni przychody, które nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Stosowanego przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonywać się będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Powyższe oznacza, że spółka której rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, będzie mogła w 2018 r. opodatkować swoje dochody stawką 9 proc. Jednak, zgodnie z projektem, jeśli przychody podatnika przekroczą w ciągu roku 1,2 mln euro, będzie się to wiązało z automatyczną zmianą zasad opodatkowania ze stawki 9 proc. na stawkę 19 proc. Co istotne, regulacja ta znajdzie zastosowanie wstecz, obejmując również dochody osiągnięte od 1 stycznia 2018 r.

W projekcie proponuje się również zastosowanie dodatkowych kryteriów, warunkujących możliwość skorzystania z obniżonej stawki CIT. Jednym z nich jest wskaźnik dochodowości (rentowności). Skorzystanie ze stawki 9 proc. będzie zatem możliwe pod warunkiem, że udział dochodów w przychodach osiągniętych przez dany podmiot w poprzednim roku nie przekroczy 33 proc., a przy tym podmiot ten osiągnie dochody inne niż dochody z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z opublikowanym uzasadnieniem, projekt ma na celu uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Ponadto, jak wskazują autorzy projektu, celem nowelizacji jest „(…) zarówno zwiększenie czytelności i precyzji istniejących przepisów, czyli uczynienia ich bardziej przejrzystymi, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających realizację przez podatników ich obowiązków podatkowych sprawiających, że płacenie podatków będzie postrzegane jako proste, jak również eliminowanie sytuacji, w których podatnik mógłby czuć się traktowany przez prawo podatkowe niesprawiedliwie tj. sytuacji, w których przepisy prawa podatkowego nie są dla podatnika przyjazne (…)”.

Projekt przeszedł już fazę pierwszego czytania i został skierowany do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 19.10.2018. Poniżej znajdą Państwo link do ścieżki legislacyjnej: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2860