Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Polski pomysł na REIT-y

Polski pomysł na REIT-y

Ministerstwo w ramach swoich prac opublikowało do tej pory już dwie wersje projektu ustawy regulującej wspomnianą formę prawną. Ostatnia wersja projektu została opublikowana w maju 2017 i zgodnie z nią spółka rynku wynajmu nieruchomości powinna spełniać pewne określone warunki, w szczególności spółka ta powinna:

  • posiadać swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
  • mieć kapitał zakładowy w wysokości nie niższej niż 50 mln PLN;
  • mieć akcje dopuszczone do obrotu na giełdzie w Polsce;
  • utrzymywać nieruchomości, udziały lub akcje odpowiednich spółek zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości na poziomie nie niższym niż 70% wartości bilansowej aktywów tej spółki;
  • uzyskiwać przychody z najmu co najmniej trzech nieruchomości lub ich części, bezpośrednio lub pośrednio przez spółki zależne;
  • obowiązkowo wypłacać dywidendy na poziomie nie niższym niż 90% odpowiednio skalkulowanego zysku za ostatni rok obrotowy.

Oprócz warunków niezbędnych do spełnienia, aby zostać uznaną za spółkę rynku wynajmu nieruchomości, warte uwagi są również przewidywane zasady opodatkowania takich jednostek. Zgodnie z projektem ustawy opodatkowanie dochodów (przychodów) takich spółek ma mieć miejsce wyłącznie na poziomie tych spółek. Zwolnione z podatku mają być dochody (przychody) inwestorów w takie spółki (dotyczy to inwestorów będących zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi).

W szczególności warta uwagi jest zaproponowana stawka podatkowa oraz sam sposób kalkulacji podatku dochodowego. Otóż, zgodnie z obecnymi założeniami dochody uzyskane przez spółki rynku wynajmu nieruchomości tylko w części wydatkowanej na wypłatę dywidend lub innych należności z tytułu udziału w zyskach takiej spółki mają podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 8,5%. Warto zauważyć, że ta obniżona stawka opodatkowania ma być w pewien sposób wyrównywana poprzez wyłączenie możliwości rozpoznawania amortyzacji podatkowej nieruchomości lub ich części oddanych w najem w kosztach uzyskania przychodów takiej spółki.

Opisane powyżej założenia są na moment obecny jedynie założeniami projektu Ministerstwa. Projekt ten w tym momencie jest dostosowywany do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Nie jest pewne czy i w jakim kształcie projekt ustawy trafi do Sejmu, a tym bardziej czy i w jakim kształcie wejdzie w życie. Zgodnie z ostatnią wersją projektu ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., czyli stosunkowo niedługo, tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że byłaby to swoista nowość w polskim systemie prawnym.

Wzorem niektórych krajów zarówno z Unii Europejskiej, jak również spoza niej, Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowej formy prawnej dedykowanej dla jednostek inwestujących na rynku nieruchomości komercyjnych, odpowiadającej znanym na całym świecie REIT-om (ang. Real Estate Investment Trust). W Polsce zgodnie z założeniami projektu ustawy spółka taka nosiłaby nazwę spółki rynku wynajmu nieruchomości.