Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Polski Ład – polska spółka holdingowa

Polski Ład – polska spółka holdingowa

„Polski Ład” przewiduje wprowadzenie tzw. reżimu holdingowego, który stanowić będzie alternatywę dla podatkowych grup kapitałowych. Nowy reżim podatkowy ma być dostępny dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne. W tym artykule przyjrzymy się proponowanym w tym zakresie regulacjom.

Polska spółka holdingowa

Zgodnie z założeniami spółka holdingowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, która spełnia warunki wskazane w ustawie.

Projekt wskazuje, że aby uznać spółkę za spółkę holdingową będzie musiała ona (wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie):

 • w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).
 • udziałowcy spółki holdingowej (bezpośredni lub pośredni) nie mogą mieć siedziby, zarządu, zarejestrowania lub lokalizacji na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz tych krajach, z którymi Polska albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej (w szczególności umowy o unikania podwójnego opodatkowania, umowy będącej podstawą uzyskania od organów informacji podatkowych)
 • musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej (CFC) – co ciekawe ustawodawca zdecydował się na badanie „rzeczywistej działalności gospodarczej” w rozumieniu tych przepisów, a nie np. w rozumieniu nowozdefiniowanej w przepisach dotyczących „przerzuconych dochodów” (o przerzuconych dochodach szerzej pisaliśmy na naszym blogu).

Dla przypomnienia, zgodnie z regulacją dla CFC (której w zakresie prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej „Polski Ład” nie zmienia) przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

 • zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych,
 • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem,
 • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki,
 • zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Spółka zależna – krajowa i zagraniczna

Projekt zmian przewiduje, że spółka holdingowa będzie mogła posiadać zarówno spółki zależne krajowe, jak i zagraniczne.

Spółka zależna to według projektowanych przepisów taka, która:

 • nie posiada więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki,
 • nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub innych praw majątkowych związanych z otrzymaniem świadczeń jako założyciel, beneficjent fundacji, trustu albo innego podmiotu/ stosunku prawnego o charakterze powierniczym/ praw o podobnym charakterze,
 • nie korzysta ze zwolnień podatkowych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub Polskiej Strefy Inwestycji,
 • również nie może należeć do podatkowej grupy kapitałowej,
 • a jw. spółka holdingowa powinna posiadać przez okres co najmniej 1 roku, nieprzerwanie, co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółek zależnych na podstawie tytułu własności.

Natomiast zagraniczna spółka zależna musi posiadać osobowość prawną oraz podlegać obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w państwie innym niż Polska, które to dochody nie korzystają za zwolnienia. Dodatkowo siedziba, zarząd, zarejestrowanie lub położenie zagranicznej spółki zależnej nie może być na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, oraz w tych krajach, z którymi Polska albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej (w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy umowy będącej podstawą uzyskania od organów informacji podatkowych).

Projektowane preferencje

Zwolnienie z opodatkowania dywidend  Zwolnienie z opodatkowania dywidend uzyskanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej ma dotyczyć 95% kwoty tych dywidend. Pozostałe 5% kwoty dywidendy będzie opodatkowane na zasadach ogólnych dotyczących dywidend według stawki 19%. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania do spółek, które w roku podatkowym wypłacenia dywidendy, lub w jednym z 5 lat poprzedzających rok wypłaty spełniały definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej, w części w jakiej wypłacana dywidenda w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku przez zagraniczną spółkę zależną.
Zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych  Zwolnione z opodatkowania mają być dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego. Skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania z tego zwolnienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej 5 dni przed dniem zbycia tych udziałów. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania do zbycia udziałów (akcji) spółek nieruchomościowych, co wynika z polityki podatkowej zakładającej opodatkowanie w Polsce zbycia nieruchomości położonych w Polsce oraz spółek, które takie nieruchomości posiadają.

Nowy reżim holdingowy ma stanowić alternatywę dla funkcjonujących obecnie zwolnień. Zatem zakładane jest, że będzie możliwość wyboru pomiędzy obowiązującymi obecnie zwolnieniami a projektowanym reżimem holdingowym. Celem wprowadzenia opisanych regulacji ma być zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków zakładania i kontroli grup holdingowych oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego.

Należy jednak zaznaczyć, że ograniczenie reżimu holdingowego do struktur jednopoziomowych oraz nie uwzględnienie spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych ogranicza wykorzystanie proponowanych rozwiązań. Tym samym może okazać się, że nie będzie to aż tak korzystne i zachęcające dla inwestorów, szczególnie gdy planowana jest struktura wielopoziomowa.

Według ustawodawcy ograniczenie zakresu definicji spółek zależnych ma na celu objęcie reżimem tzw. struktur o stosunkowo prostej strukturze powiązań właścicielskich. Podejście to ma utrudnić wykorzystywanie tego rodzaju powiązań do niedozwolonych optymalizacji. Przy czym jak wskazano w uzasadnieniu do  projektu ustawy, projektowane rozwiązanie będzie mogło ulec rozszerzeniu także na inne podmioty, w tym struktury wielopoziomowe w przyszłości.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Co do zasady nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Projekt przewiduje jednak szczególne zasady dla podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r. i zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r. będą obowiązani stosować do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy dotychczasowe.

Przepisy przejściowe przewidują również, że zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłaconych do spółki holdingowej będzie dotyczyło dywidend wypłaconych po dniu 31 grudnia 2021 r.