Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Podatkowe formy wsparcia działań ekologicznych

Podatkowe formy wsparcia działań ekologicznych

Wszelkie formy wsparcia działań ekologicznych mogą być zachętą dla społeczności do edukacji, czy promowania działań mniej szkodliwych dla środowiska. Promuje się niekiedy próby wspierania polityki ekologicznej przez rząd. Przykładem którym można się posłużyć jest to, że w dniu 16 lipca 2020 r Rada Ministrów przyjęła „Politykę ekologiczną państwa 2030”, której głównym celem ma być rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców w tym budowanie strategii gospodarczej środowiska i gospodarki wodnej.

Przyjęty mechanizm będący fundamentem polityki ochrony i rozwoju środowiska, dzieli się na kilka szczegółowych obszarów, w których wyróżnia się kilkustopniowe skupienie na czynnikach budujących tzw. „politykę ekologiczną”. Wyróżnia się przy tym w pierwszej kolejności chęć poprawy i jakości środowiska przy wsparciu bezpieczeństwa ekologicznego, budowanie zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, działania w celu łagodzenia klimatu, a także co ważne, poszerzanie świadomości na temat postaw ekologicznych społeczeństwa czy poprawy efektywności ochrony środowiska.

Z obserwacji wynika, że działania wspierające oferowane przez rząd dla społeczeństwa przedkładają się często na działania długotrwałe. Oznacza to, że w przypadku prezentowania przez rząd różnych form zachęt podatkowych, mogą one skłonić obywateli do eksplorowania takich rozwiązań w przyszłym okresie. Przykładowo, szeroko pojęte ulgi ekologiczne, mają potencjalnie szanse wspierać rozwój tego obszaru, a także zachęcić potencjalnych korzystających z ulg do edukowania się w tej kwestii.

Dobrym przykładem, którym można się tutaj posłużyć jest ulga termomodernizacyjna, który ma promować rozwiązania bardziej proekologiczne poprzez efektywne ulepszanie budynków obywateli, który sukcesywnie będą promować niskoemisyjność, czy odnawialność optymalnych rozwiązań.

Ulga termomodernizacyjna

Co należy rozumieć przez termomodernizację?

Samo w sobie sformułowanie termomodernizacji jest pojęciem bardzo szerokim. Warto jednak dodać, że w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2389) wymieniono szereg konkretnych rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które mieszczą się w obszarze ulgi. Przykładem kilku z nich są m.in.:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów,
  • węzeł cieplny,
  • kotły, zbiorniki na gaz, olej, kolektory, pomy, ogniwa fotowoltaiczne,
  • stolarka okienna i drzwiowa,
  • usługi (audyt energetyczny, dokumentację projektową, docieplenie, wymiana stolarki, montaż kotła i urządzeń).

Kogo dotyczy ulga i co można odliczyć?

Przepis art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia podmioty, które mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Zgodnie z tym zapisem, przysługuje ona osobom, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i mają w planach ulepszyć budynek ze względu na zminimalizowanie stopnia ocieplenia czy podgrzewania wody, a także podatników którzy realizowani zmianę źródeł na odnawialne.

Odnosząc się natomiast do kwestii samej ulgi, wskazać należy, że polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione na ww. działania termomodernizacyjne. Należy jednak podkreślić, że wysokość odliczenia została wyznaczona do kwoty 53,000 zł. Co istotne, odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wydatek został poniesiony. Natomiast sama wartość odliczenia niepokryta w dochodzie podatnika w danym roku podatkowych może podlegać odliczeniom w latach następnych (z warunkiem zachowania terminu 6 letniego licząc od roku podatkowego, w którym wydatek faktycznie został poniesiony).

Program „Czyste Powietrze”

Warto przy tym dodać, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej można również rozliczyć program Czyste Powietrze, którego celem jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza, a także zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych.

 W ramach programu „Czyste Powietrze” promuje się wymianę źródeł energii, a także dokłada się wszelkich starań poprawiających efektywność energetyczną budynków oferując przy tym dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców na bardziej efektywniejsze źródła energii, które przy dotychczasowych normach mają spełniać warunki poprawnej emisyjności. Dotacja, z której podatnicy mogą korzystać wynosi do 30 000 zł oraz 37 000 zł w zależności od szczebla dofinansowania.

Powyższy przykład proponowanego przez rząd podatkowej formy wsparcia działań ekologicznych niewątpliwie mogą być efektywnych kierunkiem promowania działań wspierających poprawę jakości powietrza. Aby uzyskać zachwycający rezultat, niezbędne jest, aby mieszkańcy redukowali liczbę przestarzałych źródeł ciepła, a także dokonywali ociepleń swoich budynków, tak aby faktycznie przyczynić się do minimalizowania emisji gazów cieplarnianych.

Powyżej zaprezentowana ulga i program rządowy jest jedynie przykładem takiej formy działania. Warto, aby takich proekologicznych działań było coraz więcej, ponieważ to one mogą zachęcić społeczeństwo do korzystania z takich możliwości.