Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Planowane zrównanie telepracy z pracą zdalną

Planowane zrównanie telepracy z pracą zdalną

W 2021 roku pracodawców i pracowników czekają najprawdopodobniej zmiany w Kodeksie Pracy spowodowane przede wszystkim koniecznością dostosowania przepisów dotyczących pracy zdalnej i telepracy do aktualnych warunków na rynku pracy. Taką potrzebę zgłaszają już od początku trwania pandemii zarówno organizacje zrzeszające pracowników jak i pracodawców.

Obecnie jedyne przepisy jakie regulują możliwość świadczenia pracy zdalnej zostały określone w ustawie o Tarczy Antykryzysowej 4.0 (ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19; Dz.U. 2020 poz. 1086). Zasady pracy zdalnej określone w ustawie przedstawiają się następująco:

  • pracodawca kierując pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej powinien uwzględnić przede wszystkim jego umiejętności, możliwości techniczno-lokalowe a także wziąć pod uwagę rodzaj świadczonej pracy
  • pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie materiały i narzędzia do pracy zdalnej przez co należy również rozumieć zapewnienie obsługi logistycznej
  • pracownik może zostać przez pracodawcę zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonanych zadań w ramach pracy zdalnej
  • pracownik nie może odczuwać żadnych negatywnych konsekwencji np. finansowych czy zmiany wymiaru czasu pracy, w związku ze zmianą formy i organizacji pracy

Pracodawca w każdej chwili może odwołać polecenie pracy zdalnej i zobowiązać pracownika do świadczenia pracy z miejsca wskazanego w umowie o pracę.

Powyższe regulacje, pomimo nacisków ze strony pracodawców i pracowników, nadal nie znalazły swojego odzwierciedlenia w Kodeksie Pracy. Ponadto, przepisy te nie są w pełni kompletne, gdyż nie regulują chociażby kwestii rekompensaty kosztów zużytej energii elektrycznej czy opłat za internet przez pracownika.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad nowelizacją przepisów Kodeksu w tym zakresie. Obecnie trwają negocjacje nad projektem z Radą Dialogu Społecznego. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku ze świadczeniem pracy z domu. Zgodnie z założeniami projektu kwotę ekwiwalentu ustalać będzie pracodawca w porozumieniu w pracownikami. Kwestię sporną wśród partnerów społecznych stanowi między innymi kwestia odpowiedzialności za BHP, w sytuacji gdy to pracownik dokonuje wyboru miejsca świadczenia pracy. Organizacje reprezentujące pracodawców, stoją na stanowisku, iż w takim przypadku pracodawca nie może ponosić odpowiedzialności za BHP pracownika. Wydaje się jednak, że jest to nieprawidłowa interpretacja, gdyż miejsce wykonywania pracy nie może mieć znaczenia gdy dochodzi do wypadku pracownika w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Związki zawodowe wskazują, iż w przypadku przyjęcia takiej retoryki, iż pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za BHP pracownika, gdy to pracownik decyduje o miejscu wykonywania pracy, utrudnione może być uzyskiwanie świadczeń  z ubezpieczenia społecznego oraz odszkodowań.

W ramach zaproponowanego projektu zlikwidowana ma zostać do tej pory funkcjonująca telepraca. Zastąpić mają ją całkowicie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Wymagało będzie to dostosowania się do nowych regulacji przede wszystkim pracodawców, którzy do tej pory stosowali w zakładach pracy przepisy dotyczące telepracy. Warunki obecnie stosowane w ramach telepracy zgodnie z zaproponowanym projektem mogłyby być stosowane jeszcze maksymalnie przez 6 miesięcy. Po zakończeniu okresu przejściowego, przepisy będą musiały być dostosowane do nowych zapisów dotyczących pracy zdalnej.