Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / ORD-U – transakcje z nierezydentami, termin wydłużony

ORD-U – transakcje z nierezydentami, termin wydłużony

ORD-U to informacja dla urzędu skarbowego o umowach zawartych z nierezydentami. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i współpracowałeś z jakimikolwiek podmiotami powiązanymi, zagranicznymi, posiadającą w Polsce miejsce działalności musisz złożyć taką informację w Urzędzie Skarbowym. Ministerstwo Finansów potwierdziło również, że nie obowiązuje poprzednie zwolnienie stosowane przez podatników składających deklaracje CIT-TP oraz PIT-TP, które już nie funkcjonują. Temat może być tym bardziej interesujący, gdyż termin zgłaszania informacji wypada na do końca trzeciego miesiąca po końcu roku obrotowego – czyli w większości przypadków to 31 marca. Przy rozliczeniu roku 2019 dokument należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego.

Podstawy prawnej ORD-U możemy szukać w trzech miejscach, to głównie: art. 82 § 1 pkt 2 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 160 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U z 2017 r., poz. 68 ze zm.). Sama Ordynacja Podatkowa z automatu nakłada obowiązek składania takiej informacji do urzędu. W rozporządzeniu zaś, możemy doszukać taki zapisów, które wskazują przesłanki kiedy należy złożyć i przekazać informację:  

1) jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub

2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub

3) nierezydent, będący strona umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

Czytamy dalej, jeśli chodzi o punkt 1 i 2 odnoszą się do umów z nierezydentami, z którymi nasze zobowiązania bądź należności na umowie w sumie przekraczają 300 000 Euro. Co do punktu 3 to wystarczy, że jednorazowa wartość przekroczy 5 000 Euro. Wartości te przeliczane są po średnim kursie NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę.

Sam formularz nie wygląda zbyt skomplikowanie. Składa się w z 5 sekcji, w których musimy wybrać odpowiedni urząd, uzupełnić nasze dane oraz dane kontrahentów nierezydentów jako strony umowy.

W związku zaistniałą epidemią koronawirusa 31 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Termin złożenia informacji został wydłużony do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane.

Link do formularza: –>tutaj<–