Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Opodatkowanie umowy o dzieło z obcokrajowcem

Opodatkowanie umowy o dzieło z obcokrajowcem

W celu określenia obowiązku podatkowego powstającego w Polsce z tytułu przychodów osiąganych w oparciu o umowę o dzieło decydującą kwestią jest ustalenie, czy osoba wykonująca umowę o dzieło jest rezydentem lub nierezydentem polskim.

Rezydentem jest osoba, która:

  • Posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych bądź gospodarczych,
  • Przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym.

Wobec powyższego osoba, będąca obcokrajowcem oraz spełniająca jeden z powyższych warunków, uznawana jest za polskiego rezydenta. W takim przypadku do rozliczenia podatku od umowy o dzieło stosuje się zasady ogólne.

Jeśli jednak obcokrajowiec nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski i jednocześnie nie spełnia żadnego z powyższych warunków, nie jest polskim rezydentem. Podlega wówczas w Polsce tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. opodatkowaniu wyłącznie od dochodów osiągniętych w Polsce.

Istotnym faktem jest również to, czy dana osoba jest w stanie potwierdzić swoją rezydencję podatkową poprzez tzw. certyfikat rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika do celów podatkowych. Jeśli osoba wykonująca umowę o dzieło przedstawi certyfikat rezydencji, wydany przez odpowiednie organy podatkowe, przy rozliczaniu podatku mają zastosowanie przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a państwem, którego rezydentem podatkowym jest obcokrajowiec.

Dochodami osiągniętymi na terytorium Polski mogą być w szczególności:

  • dochody z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • dochody z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski,
  • dochody z nieruchomości położonej na terytorium Polski (w tym ze sprzedaży).

Dochody z tytułu umowy o dzieło podlegają co do zasady opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20%. W zależności od zastosowania odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także charakteru dzieła wykonanego przez obcokrajowca, w pewnych przypadkach przychody z umowy o dzieło nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Płatnikiem podatku jest wypłacający wynagrodzenie. Podatek powinien zostać odprowadzony w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wypłaty wynagrodzenia, do urzędu właściwego według miejsca siedziby lub prowadzenia działalności płatnika.

Ponadto w roku następującym po roku, w którym doszło do wypłaty wynagrodzenia, w celu rozliczenia odprowadzonego podatku należy złożyć deklarację PIT-8AR oraz IFT-1R.

Roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR powinna zostać złożona do końca stycznia następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby lub prowadzenia działalności płatnika.

Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce – IFT-1R powinna zostać złożona do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przeciwieństwie do deklaracji PIT-8AR, Informacja IFT-1R przesyłana jest do osoby wykonującej umowę o dzieło oraz urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Dodatkowo na wniosek wykonawcy dzieła, podatnik ma obowiązek w terminie do 14 dni sporządzenia imiennej informacji IFT-1. Informacja taka powinna zostać również dostarczona do urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Warto pamiętać, że sporządzenie imiennej informacji IFT-1 nie zwalnia podatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R do końca lutego następującego po roku podatkowym.

[Taxation of a contract to perform a specified task with a foreigner. The tax obligation depends mainly on the place of residence of the foreigner.]