Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Obowiązki związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii

Obowiązki związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii

Odnawialne źródła energii to niewątpliwie przyszłość europejskiej energetyki. W Polsce również trend gospodarstw korzystających ze źródeł energii odnawialnej należy ocenić jako wzrostowy. Głównie to za sprawą programów pomocowych i preferencji i ulg podatkowych. Również staje się to modny temat, a w dłuższej perspektywie po prostu może to być opłacalne z punktu widzenia konsumenta. W artykule przeanalizujemy jakie konkretnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: OZE) oraz innych aktów dla małych instalacji na podstawie wydanej interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – sygnatura pisma na końcu artykułu.

Stan faktyczny, którego dotyczy interpretacja

Podatnik zainstalował mikroinstalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 1MW. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – podmiot jest zwolniony z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. Produkowaną w ten sposób energię zużywa na własne potrzeby i nie dostarcza jej do sieci. Inwestycja została sfinansowana za pomocą leasingu operacyjnego, zatem formalnie jej właścicielem pozostaje firma leasingowa, a spółka jest jedynie użytkownikiem instalacji.

Do powyższego stanu wnioskodawca zadał następujące pytania: czy takie przedsiębiorstwo powinno wyłącznie składać deklaracje akcyzowe i po drugie w związku z tym czy nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego ani prowadzenia ewidencji ilości wyprodukowanej energii? Stanowisko przedstawiono następujące: wnioskodawca powinien składać deklaracje akcyzowe w związku z wytwarzaną energią, jednak nie powinien się rejestrować ani prowadzić ewidencji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z takim stanowiskiem.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS tradycyjnie rozpoczął swoje uzasadnienie od definiowania pojęć wyrobów akcyzowych, jakim niewątpliwie jest energia elektryczna, którą można odnaleźć w załączniku nr 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „ustawa”) wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00. Przywołano również definicję nabywcy końcowego oraz przedmiotu opodatkowania akcyzą w przypadku energii elektrycznej.

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności – art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy.

Nie ma obowiązku rejestracji do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w przypadku podmiotów produkujących energię o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW pod warunkiem, że od wyrobów zużywanych do tej produkcji została zapłacona akcyza. W tym miejscu zapala się pierwsza czerwona lampka. W mojej opinii wnioskodawca będąc leasingobiorcą nie ma wpływu na to czy akcyza od wyrobów do produkcji instalacji została zapłacona, ale idźmy dalej. [1]

Zgodnie z art. 24 ustawy odnoszącym się do sposobu obliczania, terminu płatności czy generalnie do deklaracji podatkowej dla energii elektrycznej – akcyzę należną trzeba wpłacić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstaje obowiązek podatkowy.

Ocena

Dyrektor KIS stwierdził, że deklaracja w tym przypadku powinna być sporządzona. Pojawia się pytanie jak sporządzić, a przede wszystkim jak złożyć deklaracje będąc nie zarejestrowanym podatnikiem? Szczególnie zasadne wydaje się to pytanie teraz – gdy od 1 lipca deklaracji nie można już składać w sposób papierowy – nazwijmy to analogowym. Obecnie cały proces odbywa się na odświeżonej platformie PUESC (już nie z zielonym logiem, a czerwonym), więc zastanawiające jest jak przesłać deklaracje bez rejestracji podmiotu. Jak czytamy w komentarzach oraz publikacjach technicznie jest to możliwe.

W świetle art. 138h ustawy oraz w przypadku tak prostej instalacji złożonej z generatorów nie przekraczających moc 1 MW oraz nie jest dostarczana do instalacji połączonych i jest zużywana tylko przez ten podmiot została zapłacona akcyza to ewidencja ilości nie musi być prowadzona.

Zgodnie zatem z powyższym, aby podmiot produkujący i zużywający energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, nie był zobowiązany do prowadzenia ewidencji, niezbędne jest m.in., aby energia ta była zużywana w całości przez ten podmiot i nie było możliwości jej dostarczania do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii.

Z uwag praktycznych: ciężko znaleźć jakikolwiek wzór takiej ewidencji – w ustawie zawarto elementy, które musi posiadać taka ewidencja. Wiadomo jednak, że może być prowadzona w sposób elektroniczny lub papierowy to wydaje się więc że  skrupulatne odnotowywanie w pliku excel wystarczy. Na szczęście w tym przypadku nie trzeba będzie sporządzać takiej ewidencji.

Podsumowując wnioskodawca jest podatnikiem nie posiadającym koncesji, który wyprodukował energię, dla którego czynnością opodatkowaną będzie już samo jej zużycie. Przesłanka zużycia energii i jego  moment powoduje powstanie obowiązku podatkowego i obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Warto podkreślić, że fakt iż podatnik nie jest właścicielem instalacji, a jest leasingobiorcą nie ma w tej kwestii znaczenia, ponieważ istotne są dokonane przez niego czynności.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.33.2021.2.MK


[1]W dalszej części interpretacji Dyrektor KIS wyjaśnia – Oznacza to, że w przypadku podmiotu wytwarzającego energię elektryczną w instalacji fotowoltaicznej (w tym zakresie nie znajduje zastosowania warunek dotyczący konieczności zapłaty akcyzy od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej, z uwagi na fakt, że energia promieniowania słonecznego nie jest zaliczana wyrobów energetycznych),