Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowelizacja ustawy akcyzowej –podsumowanie zmian część 2

Nowelizacja ustawy akcyzowej –podsumowanie zmian część 2

Poniżej znajduje się druga część podsumowująca zmiany w zakresie ustawy o podatku akcyzowym, które zostały uchwalone 1 grudnia 2022 r. Pierwszą część zbioru najważniejszych planowanych zmian w ustawie akcyzowej znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Skład podatkowy

Ustawodawca zdecydował się doprecyzować w niektórych aspektach regulację składu podatkowego, a konkretnie wskazał, że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w nim magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia, o których mowa w art. 48 ust. 3 i 4 ustawy.

Certyfikat małego producenta

Obniżona stawka akcyzy stosowana na terytorium kraju, zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, nie jest już powiązana już z posiadaniem certyfikatu małego producenta napojów alkoholowych, bowiem nie są one już dłużej obowiązkowe.

W przypadku wina, przewidziano także sytuację, kiedy nie będzie możliwe ustalenie średniej rocznej produkcji. Wówczas stawkę obniżoną stosuje się do 3 000 hl wina wyprodukowanego w ciągu (następujących po sobie) trzech lat winiarskich (biorąc pod uwagę również rok, w którym jest ustalana wielkość tej produkcji). Jednocześnie należy zauważyć, że wskazany limit (3 000 hl) uwzględnia także dotychczasową produkcję (jeśli taka była).

Mały producent stosować będzie stawkę obniżoną do czasu, gdy w danym roku łączna produkcja wina nie przekroczy 3000 hl, biorąc pod uwagę rok bieżący oraz dwa poprzednie lata winiarskie. Gdy łączna wielkość produkcji wina przekroczy 3000 hl w ww. okresie, wówczas do ilości wina przekraczającej tę wielkość stosuje się podstawową stawkę podatku, tj. stawkę, o której mowa w art. 95 ust. 4 ustawy.

Analogicznie przepisy odnoszą się do napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich z odpowiednio progiem 1 000 hl oraz 250 hl.

Warto na koniec wskazać, że nowelizacja ustawy przez małego producenta wina rozumie taki podmiot, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wina, posiada miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wina, nie produkuje wina na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców zajmujących się produkcją wina i wielkość jego średniej rocznej produkcji wina nie przekroczyła 1 000 hl.

WDT a certyfikat małego producenta

Mimo braku obowiązku posiadania certyfikatu małego producenta, nadal będzie on konieczny w przypadku planowanej dostawy wewnątrzwspólnotowej w celu przedstawienia go władzom innego państwa UE, aby móc skorzystać tam ze stawki preferencyjnej. Certyfikat ten będzie potwierdzał łączną roczną produkcję lub w przypadku wina – średnią roczną produkcję, o której mowa w odpowiednich przepisach dyrektywy Rady 92/83/EWG oraz będzie potwierdzał, że podmiot spełnia pozostałe warunki niezależnego małego producenta.

Spełnienie przesłanek zawartych w dyrektywie, niezbędne jest ze względu na fakt, iż w każdym z krajów unijnych obowiązywać mogą różne limity, zatem dla umożliwienia należytego udokumentowania progów ilościowych niezbędne będzie zastosowanie unijnych przepisów. Wówczas podatnik będzie mógł zastosować obniżoną stawkę na terytorium państwa, do którego będzie dostarczał on napoje alkoholowe.

Problematyczna okazać się może sytuacja, gdy podatnik przekroczy limit produkcji w danym państwie, do którego dostarcza towary, jednak nadal będzie on niższy niż przewidziany w przepisach dyrektywy. Wówczas, pomimo uzyskania certyfikatu, nie będzie on uprawniony do skorzystania z obniżonej stawki w tym państwie.

Możliwość uzyskania certyfikatu będzie miała także mała gorzelnia (o której mowa w art. 22 ww. dyrektywy Rady 92/83/EWG), do której polski producent dostarczać będzie swoje wyroby.

Znaki akcyzy a cygara i cygaretki

Wyroby tytoniowe objęte są obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, a banderole naniesione na nie w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Z powyższych regulacji czasowo zwolnione są cygara i cygaretki.

Jednak ze względu na fakt, iż od 20 maja 2024 r. pozostałe wyroby akcyzowe, tj. m.in. cygara i cygaretki objęte zostaną systemem śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace), wyroby te będą również oznaczane znakami akcyzy.

Obecnie ustawa zakłada jednak objęcie ważnością z art. 136 ust. 1 ustawy znaków akcyzy na cygara i cygaretki, t.j. w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, podmiot będzie zobowiązany nanieść je na opakowania jednostkowe, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego – sprowadzić na terytorium kraju wyroby oznaczone tymi znakami.

W związku z powyższym cygara i cygaretki nie będą zachowywały ważności właściwej dla wyrobów tytoniowych.

Pojazdy hybrydowe

Zgodnie z obecnie obowiązującą wersją ustawy wydłużono do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (pojazdy „z wtyczką”) o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³. Zmiana ta weszła w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Ewidencja elektroniczna oraz badanie olejów napędowych

Ustawa zakłada także wydłużenie terminu do 1 stycznia 2024 roku na wejście w życie obowiązku prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej oraz badania olejów napędowych wprowadzanych do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzonych w stacjach zakładowych w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2024 r. nowego unijnego znacznika paliw opałowych i kilkumiesięcznym procesem akredytacji do jego badania przez laboratorium UOKiK w Bydgoszczy związanym
z wdrożeniem tego znacznika.

Oświadczenia o zabezpieczeniu akcyzowym

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. zakładała początkowo dodanie do ustawy akcyzowej rozdziału 1aa dotyczącego wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu (tak jak to ma miejsce w ramach tej procedury). Pierwotnie planowano wprowadzić zmiany w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. jednak obecnie uległo to zmianie.

W ubiegłorocznych zmianach założono, że w sytuacji gdy nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki następuje automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, po przekazaniu przez ten podmiot złożonego na piśmie oświadczenia o zabezpieczeniu akcyzowym, którym będą objęte nabywane wewnątrzwspólnotowo przez ten podmiot wyroby akcyzowe.

Aktualnie, zgodnie z ustawą ww. oświadczenie wymagane będzie także przed automatycznym odnotowaniem obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego przez uprawnionego odbiorcę na terytorium kraju kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Zmiany te będą obowiązywać od 13 lutego 2023 r.

WNT a procedura zawieszenia poboru akcyzy

Zgodnie z aktualną wersją ustawy, doprecyzowano art. 78 ust. 3 ustawy akcyzowej, który reguluje zasady nabywania wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych. Zgodnie z nowym wstępem do wyliczenia, wśród wyrobów tych nie znajdują się także wyroby wymienione w art. 40 ust. 7 ustawy, czyli wyroby akcyzowe inne niż energia elektryczna, wyroby gazowe, wyroby węglowe oraz susz tytoniowy. Obecne brzmienie budziło spore wątpliwości interpretacyjne, stąd proponowana zmiana, która ma obowiązywać z dniem 13 lutego 2023 roku.

WNT wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele handlowe

Kolejna ze zmian odnosi się do nabycia wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele handlowe. Przepisy, które początkowo miały wejść w życie na początku 2023 r. oznaczały obowiązek dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, co istotne – przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, złożenia deklaracji uproszczonej i zapłaty akcyzy oraz złożenia zabezpieczenia akcyzowego. W związku jednak z zauważonym problemem, tj. niemożliwością dokonania zgłoszenia o planowanym WNT przed jego zrealizowaniem przez podróżnego, wprowadzono propozycję kolejnych zmian.

Zgodnie z nowym brzmieniem, podróżny dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na cele handlowe w rozumieniu art. 34 ustawy, będzie obowiązany wyłącznie do złożenia deklaracji uproszczonej, obliczenia akcyzy i dokonania jej zapłaty w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (ust. 4 pkt 1 w art. 78 ustawy).

Ponadto do nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, do których na terytorium kraju ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy, nie może być stosowana instytucja przedstawiciela podatkowego.

Wdrożenie Systemu AIS/IMPORT

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy nastąpi także zmiana terminu wejścia w życie regulacji związanych z wdrożeniem Systemu AIS/IMPORT z 1 stycznia 2023 r. na 1 grudnia 2023 r.


To jednak nadal nie koniec uchwalonych zmian – o kolejnych poinformujemy Państwa w trzeciej – ostatniej już z planowanych części artykułów dotyczących nowelizacji ustawy akcyzowej.