Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe wersje formularzy PIT-TP oraz CIT-TP opublikowane

Nowe wersje formularzy PIT-TP oraz CIT-TP opublikowane

Ministerstwo Finansów w dniu 5 lipca 2018 r. poinformowało o publikacji nowych formularzy CIT-TP oraz PIT-TP. Zmienione wzory uproszczonych sprawozdań zostały zawarte w dwóch rozporządzeniach:

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301),
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1300).

Podstawową zmianą w formularzach jest:

  • rozróżnienie między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy,
  • umożliwienie odrębnego wykazania transakcji/ innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Korzystając ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555), podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy CIT są obowiązani do sporządzenia uproszczonego sprawozdania, mogą złożyć je odrębnie od zeznania podatkowego, tj. po terminie do jego złożenia.

Tym niemniej podatnicy, którzy zechcą skorzystać z wydłużonego terminu do złożenia uproszczonego sprawozdania powinni złożyć zeznanie podatkowe w dotychczasowym terminie (tj. co do zasady do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym).

Tytułem przykładu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zaprezentowanym w uzasadnieniu do Rozporządzenia dotyczącego formularza CIT-TP, jednym z celów wprowadzenia zmian do wzoru uproszczonego sprawozdania jest umożliwienie podatnikom będącym w specyficznej sytuacji, tj. podatkowym grupom kapitałowym lub podatnikom wyznaczonym, jako wspólnikom, do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń zawieranych przez spółkę niebędącą osobą prawną, możliwości prawidłowego wypełniania ciążącego na nich obowiązku w zakresie złożenia uproszczonego sprawozdania.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 6 lipca 2018 r.

Poniżej zamieszczamy linki do Dziennika Ustaw, gdzie mogą się Państwo zapoznać z nowymi regulacjami.

CIT-TP: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1300

PIT-TP: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1301/1