Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Newsletter Tax News | Maj 2018 r.

Newsletter Tax News | Maj 2018 r.

 1. Komunikat MF w sprawie skutków podatkowych obrotu kryptowalutami 
 2. Zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych
 3. Raport MF w sprawie pierwszego roku funkcjonowania KAS 
 4. MF chce ograniczyć nadużywanie interpretacji indywidualnych 
 5. Interpretacje ogólne MF dotyczące cen transferowych 
 6. Rząd poprosi Komisję Europejską o zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w VAT w niektórych branżach 

Komunikat MF w sprawie skutków podatkowych obrotu kryptowalutami

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący kwestii opodatkowania transakcji
z wykorzystaniem kryptowalut w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów
i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

PIT

Dochody uzyskiwane z tytułu posiadania bitcoinów podlegają opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych. Przychód powinien być sklasyfikowany jako przychód z praw majątkowych lub z pozarolniczej działalności gospodarczej. Sposób rozliczania i dokumentowania kosztów uzyskania przychodów związanych z obrotem kryptowalutami zależy od tego czy podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe.

VAT

Co do zasady sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

PCC

Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (wg stawki 1%). Wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT
– w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Warto podkreślić, że MF nieformalnie wycofało się z powyższej interpretacji krótko po publikacji komunikatu
i jednocześnie zapowiedział wprowadzenie regulacji odnoszących się do opodatkowania kryptowalut.

Zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący planów wprowadzenia zmian do ustawy o CIT i ustawy o PIT w odniesieniu do minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Treść zmian została wypracowana w trakcie konsultacji z Komisją Europejską. Celem zmian ma być eliminacja agresywnej optymalizacji podatkowej.

Projektowane nowelizacje dotyczą:

 • opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.;
 • zmiany sposobu stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania;
 • objęcia minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego;
 • wprowadzenia możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT);
 • wprowadzenia szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego.

Raport MF w sprawie pierwszego roku funkcjonowania KAS

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący pierwszy rok funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”). Najważniejsze wnioski płynące z raportu to:

 • zwiększenie w 2017 r. wpływów budżetu Państwa o 42,5 mld zł w porównaniu do 2016 r. (najwyższy wzrost w zakresie VAT – 30 mld zł w skali roku);
 • w ocenie MF, większe wpływy z VAT, to m.in. wynik zmian legislacyjnych i ich skutecznego egzekwowania przez KAS (np. pakiet paliwowy);
 • zmniejszenie liczby kontroli podatkowych przy jednoczesnej poprawie ich efektywności;
 • KAS buduje system analiz podatkowych, którego celem jest zapobieganie oszustwom;
 • KAS prowadzi intensywne działania kontrolne w zakresie cen transferowych;
 • powołano Zespół Roboczy ds. Wsparcia Przedsiębiorców – którego celem jest wypracowanie konstruktywnych rozwiązań w trudnych dla przedsiębiorców sprawach.

MF chce ograniczyć nadużywanie interpretacji indywidualnych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, którego celem jest zapobieganie nadużywaniu interpretacji indywidualnych, zwłaszcza przez podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową.

Projekt nowelizacji zakłada m.in.:

 • Wprowadzanie instytucji interpretacji indywidualnej wydawanej na wniosek grupowy – w terminie
  6 miesięcy od otrzymania wniosku. Taka forma wniosku ma mieć zastosowanie w odniesieniu do transakcji, w których uczestniczą podmioty powiązane. W takiej sytuacji będą one zobligowane do tego, aby wspólnie złożyć wniosek. Projekt przewiduje szczególne elementy stanu faktycznego /zdarzenia przyszłego, które powinna zawierać taka forma wniosku o interpretację.
 • Możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez podmiot udzielający dofinansowania ze środków publicznych, w zakresie w jakim interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podmiotu otrzymującego dofinansowanie ma wpływ na wysokość tego dofinansowania;
 • Wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczającej wydawanej na wniosek grupowy – w odniesieniu do transakcji, w których uczestniczą podmioty powiązane. Opinia ma być wydawana na wspólny wniosek tych podmiotów.

Co warte odnotowania, projekt zakłada, że nowelizacja ma mieć zastosowanie także do wniosków złożonych
i nierozpatrzonych przed dniem jego wejścia w życie.

Interpretacje ogólne MF dotyczące cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało dwie interpretacje ogólne dotyczące cen transferowych, odnoszące się do kwestii:

 • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia);
 • ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny.

W pierwszej interpretacji MF wskazało, że transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) – co do zasady – są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Podatnik jest obowiązany dokonywać aktualizacji dokumentacji co najmniej raz w roku, niezależnie od tego czy nastąpiła jakakolwiek istotna zmiana parametrów zawartej transakcji. Obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej dotyczy całego okresu realizacji danej umowy.

W drugiej interpretacji MF wyjaśniło, że próg 2 mln euro, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w odniesieniu do zakładów zagranicznych należy odnosić jedynie w zakresie w jakim przychody lub koszty przypisane są do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawowo określonych progów nie stosuje się zatem do przychodów lub kosztów generowanych przez całego podatnika będącego nierezydentem (tj. jednostkę macierzystą wraz z jej wszystkimi zagranicznymi zakładami położonymi w różnych państwach), ale jedynie do tych, które zostały wygenerowane przez podatnika w wyniku działalności jego zakładu zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rząd poprosi Komisję Europejską o zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w VAT w niektórych branżach.

Rada Ministrów 7 maja zaakceptowała wniosek sporządzony przez Ministerstwo Finansów w tej sprawie. Obowiązkowa podzielona płatność ma być wyjątkiem od zasady regulującej sposób rozliczania VAT, a na stosowanie takich wyjątków musi być zgoda Komisji Europejskiej. Polska poprosi o taką możliwość dla wybranych branż, tj. tych, które dziś stosują:

 • odwrócony VAT (tzw. reverse charge) lub
 • odpowiedzialność solidarną

w odprowadzaniu tego podatku.

Jeśli Komisja Europejska zaakceptuje wniosek, Polska będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania już w 2019 r.

This post is also available in: en - Newsletter Tax News | Maj 2018 r.EN

Podobne wpisy