Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Korzyści Podatkowej Grupy Kapitałowej w świetle tarczy antykryzysowej 2.0

Korzyści Podatkowej Grupy Kapitałowej w świetle tarczy antykryzysowej 2.0

W połowie kwietnia weszły w życie przepisy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), modyfikujące i rozbudowujące propozycje wsparcia podatników przewidziane w tarczy antykryzysowej 1.0. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. kwestii zachowania statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: PGK) w świetle aktualnej sytuacji gospodarczej.

W Polsce instytucja PGK  nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród podatników. Powodem mogą być ściśle określone wymagania, jakie ustawodawca stawia tego typu podmiotom, warunkujące ich bytność. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT PGK mogą założyć co najmniej dwie spółki kapitałowe (sp. z o.o. lub S.A.) mające siedzibę na terytorium RP.

Szczegółowe wymogi dotyczące PGK zostały zawarte w art. 1a ustawy o CIT, zgodnie z którym:

  • przeciętny kapitał zakładowy każdej spółki wchodzącej w skład PGK jest nie niższy niż 500 000 zł,
  • spółka dominująca posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym poszczególnych spółek z grupy,
  • spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  • w spółkach nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
  • podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach – w wysokości co najmniej 2%.

Warunkiem utworzenia i kontynuacji działalności PGK jest spełnienie wszystkich warunków łącznie, w przeciwnym wypadku grupa kończy swój byt prawny.

W kontekście istniejącej pandemii na szczególną uwagę zasługują ostatnie dwie przesłanki. Pierwsza z nich to konieczność braku zaległości we wpłatach podatków przez spółki wchodzące w skład grupy. Należy mieć świadomość, że w obecnej sytuacji nieuniknione mogą być problemy z terminowymi płatnościami podatków wpływających do budżetu państwa. Problemem może się okazać również rentowność podmiotów – dwumiesięczne zamrożenie gospodarki jak również niepewność co do funkcjonowania wielu sektorów w najbliższej przyszłości przyczynia się do spadku dochodów wielu podmiotów.

Naprzeciw trudnościom z jakimi może borykać się PGK wychodzi ustawodawca, wprowadzając stosowne rozwiązanie do ustawy o CIT. Zgodnie z nowododanym art. 38n podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status PGK.

Okoliczności takie muszą być wprawdzie oceniane indywidualnie w przypadku każdego podatnika, niemniej jednak można również podać pewne wskazówki co do takiej oceny. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć –>tutaj<–

Istotnym jest, przepis stosuje się za rok podatkowy, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020, a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął po 31 grudnia 2019, a przed dniem 1 stycznia 2021 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, po spełnieniu kryteriów, przepis ten znajdzie zastosowanie m.in. do podatników, którzy:

  • mają przesunięty rok podatkowy (rozpoczynający się w 2019 a kończący w 2020, przykładowo 1 sierpień 2019 – 31 lipiec 2020);
  • mają rok podatkowy zgodny z kalendarzowym (rozpoczynający się w 2020 r., 1 styczeń 2020 – 31 grudzień 2020);

Wprowadzenie do ustawy o CIT przepisu wspierającego PGK należy rozpatrywać pozytywnie. Pewną niewiadomą pozostaje natomiast sposób kwalifikowania przez organy poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.  Jest to kluczowy element, przesądzający o istnieniu bądź nieistnieniu PGK. Niestety na ten moment ciężko cokolwiek przewidzieć. Stosowne informacje przyniosą zapewne pierwsze rozstrzygnięcia organów w tym zakresie.