Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – ustawa uchwalona przez Sejm

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – ustawa uchwalona przez Sejm

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych pozytywnie przeszła zeszłotygodniowe sejmowe głosowanie. Dokument reguluje przede wszystkim zasady działania, warunki tworzenia a także zasady kontroli funkcjonowania kas w danym podmiocie zatrudniającym, u którego nie występują związki zawodowe.

Możliwość utworzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w danym przedsiębiorstwie powstaje gdy chociaż 10 pracowników zgłosi pracodawcy chęć partycypacji w kasie. Głównym celem  jej funkcjonowania jest finansowe wsparcie zatrudnionych pracowników. Ze środków kasy możliwe udzielanie jest krótko i długoterminowych pożyczek oraz zapomóg w razie trudnych sytuacji życiowych.

Środki zgormadzone w kasie pochodzą z comiesięcznych wpłat pracowników, którzy są uczestnikami kasy zapomogowo-pożyczkowej. Wkład zgromadzony przez każdego z pracowników, stanowi jego kapitał, z którego udzielane mogą być pożyczki, a w przypadku zakończenia stosunku pracy jest w całości wypłacany na konto zatrudnionego.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe zostały powołane na mocy ustawy o związkach zawodowych (ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234), gdzie w artykule 39 wskazano, że „ u pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową”. Aktualna nowelizacja przepisów zakłada następujące zmiany:

  • Umożliwienie powoływania kas nie tylko przez pracowników, ale również osoby zatrudnione na podstawie innych tytułów np. zleceniobiorców oraz osoby samozatrudnione. W danym zakładzie pracy gotowość do przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej będzie musiało zgłosić 10 osób zatrudnionych, a następnie uchwalić statut tego podmiotu, w których określone zostanie przede wszystkim jakie formy pomocy będą przysługiwały członkom kasy oraz w jaki sposób i w jakiej wysokości gromadzone będą środki od uczestników,
  • Wypłata pożyczki lub zapomogi w trudnej sytuacji życiowej będzie następowała co do zasady w formie bezgotówkowej na wskazane konto osoby zatrudnionej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wypłata będzie mogła zostać zrealizowana w formie gotówkowej na wniosek członka kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  • Wyłączenie zapomogi z egzekucji komorniczej – wypłata zapomogi nie podlegałaby obowiązkowi przekazania kwoty na konto komornika.

Ustawa jest obecnie na etapie legislacyjnym i została skierowana do rozpatrzenia przez Senat.

This post is also available in: en - Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe - ustawa uchwalona przez SejmEN