Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Grupy VAT: tworzenie i rozliczanie

Grupy VAT: tworzenie i rozliczanie

Grupa VAT jest nowym podatnikiem w rozumieniu znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). W jej skład mogą wejść podatnicy tego podatku posiadający w Polsce siedzibę lub oddział, posiadający jednocześnie między sobą powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne. Nie ma przy tym znaczenia ich forma prawna, za wyjątkiem jednoosobowych działalności gospodarczych.

W celu utworzenia grupy VAT jej docelowi członkowie powinni zawrzeć umowę o utworzeniu Grupy na okres co najmniej 3 lat z możliwością jej przedłużenia. Umowa ta powinna zawierać co najmniej takie informacje jak:

  • nazwa grupy z oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”,
  • dane identyfikacyjne członków grupy i wysokość kapitału zakładowego każdego z nich,
  • wskazanie członka, który będzie pełnił funkcję przedstawiciela grupy,
  • dane udziałowców, których udziały w kapitale zakładowym danego członka przekraczają 50%,
  • okres, na jaki grupa została utworzona.

Po zawarciu takiej umowy, przedstawiciel grupy VAT powinien złożyć do właściwego dla siebie urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na rzecz rozliczania podatku od towarów i usług załączając zawartą umowę. W następstwie takiej rejestracji grupa uzyskuje status podatnika i zostaje jej przydzielony odrębny numer NIP. To on będzie wykorzystywany do rozliczania podatku VAT od transakcji dokonanych pomiędzy grupą VAT, a jej kontrahentami. Członkowie grupy zachowają natomiast swoje numery NIP na rzecz rozliczania innych podatków i formalności.

Wraz z rejestracją grupy VAT jako podatnika, zostanie ona wpisana na tzw. „Białą listę podatników” i przypisane jej zostaną rachunki bankowe dotychczas widoczne jako rachunki poszczególnych członków grupy. Jednocześnie poszczególni członkowie grupy zostaną z tej listy wykreśleni ze względu na wejście w skład grupy. Dzięki temu wszystkie transakcje pomiędzy członkami grupy a ich kontrahentami spoza grupy będą traktowane jako dokonane przez grupę i realizowane za pomocą już istniejących rachunków bankowych. W związku z tym na fakturach dokumentujących takie transakcje muszą się znaleźć dane grupy VAT, a dane konkretnego członka mogą być podane jako dane dodatkowe, doprecyzowujące.

Z kolei rozliczenia pomiędzy członkami grupy w trakcie jej istnienia nie będą podlegać opodatkowaniu VAT ani mechanizmowi podzielonej płatności. W związku z tym nie będzie możliwości wystawiania faktur wewnątrz grupy. W ich miejsce będzie można stosować na przykład noty księgowe.

Na zewnątrz grupę reprezentować będzie jej przedstawiciel oznaczony w umowie o utworzeniu. Będzie to podmiot odpowiedzialny w czasie istnienia grupy za jej zarejestrowanie, fakturowanie czynności z podmiotami spoza niej, składanie w jej imieniu deklaracji w zakresie podatku VAT oraz jego rozliczanie. Przejmie on w tym zakresie wszystkie prawa i obowiązki poszczególnych członków. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia (w zakresie weryfikacji możliwości skorzystania z preferencji grupy VAT oraz utworzenia grupy VAT), zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z ekspertami Nexia Advicero.