Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Grupy VAT: ewidencja czynności dokonywanych wewnątrz grupy VAT w 2023 r.

Grupy VAT: ewidencja czynności dokonywanych wewnątrz grupy VAT w 2023 r.

Jedną z największych zalet rozwiązania, jakim jest grupa VAT, jest znaczące odformalizowanie transakcji pomiędzy jej członkami. Ze względu na zniesienie opodatkowania transakcji zachodzących wewnątrz grupy, wyłączona zostanie możliwość wystawiania faktur między podmiotami wchodzącymi w jej skład. W ich miejsce proponowane jest stosowanie na przykład not korygujących, a obowiązkowe staje się prowadzenie odrębnej ewidencji czynności dokonywanych wewnątrz grupy.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy członkami tej samej grupy obowiązkowe było uzupełnienie w ewidencji takich danych jak:

  • nazwa i NIP nabywcy,
  • data dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • kwota należności ogółem.

Natomiast od 1 lipca 2023 r. ewidencja powinna zawierać co najmniej informacje o:

  • rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT,
  • członkach grupy VAT, na rzecz których dokonano danej czynności,
  • dokumentach potwierdzających dokonanie danej czynności,
  • kwocie należności ogółem.

Ewidencja musi być prowadzona elektronicznie przez członków grupy VAT przez cały czas jej istnienia. Jednym z obowiązków grupy jest też przesyłanie takich ewidencji do urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a także przekazanie jej na wezwanie w terminie 7 dni.  

Ponadto Minister Finansów udostępnił nową strukturę logiczną JPK_GV(1)– ewidencja transakcji wewnątrz grupy VAT. Zakres danych zawartych w ewidencji oraz sposób ich wykazywania określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (Dz. U. poz. 727). JPK_GV można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem środowisko do wysyłki JPK (Bramka REST API) bezpośrednio z programu księgowego.
Można również skorzystać w tym zakresie z bezpłatnej aplikacji Klient JPK WEB. Sprawdzenie statusu wysłanej ewidencji jak również pobranie UPO jest możliwe w aplikacji Klient JPK WEB w zakładce Sprawdź status.

Podsumowując, przy transakcjach dokonywanych pomiędzy członkami jednej grupy VAT obowiązki związane z fakturowaniem, w tym odpowiednim naliczaniem i odliczaniem podatku oraz raportowaniem VAT należnego/naliczonego, zastąpiono obowiązkowym ewidencjonowaniem o okrojonym zakresie wymaganych danych, które również należy raportować co miesiąc. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z ekspertami Nexia Advicero.