Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Elektroniczne sprawozdania finansowe

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe według polskiej Ustawy o Rachunkowości jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego na koniec każdego roku obrotowego. Do niedawna obowiązujący format sporządzania oraz podpisywania sprawozdań był papierowy. Po 1 października 2018 roku wprowadzono obowiązek sporządzenia dokumentu w postaci elektronicznej, a także opatrzenia go podpisem elektronicznym (w postaci podpisu kwalifikowanego lub też profilu zaufanego ePUAP). Podpis musi złożyć osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki (cały Zarząd).

Przesłanie wspominanego pliku za jednym razem następuje do odpowiednich organów Administracji Państwowej – nie ma potrzeby organizacji oddzielnego złożenia Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

Wersja elektroniczna oznacza przygotowanie pliku w formie ustrukturyzowanej, aby można było zapisać i odczytać dane zawarte wewnątrz za pomocą odpowiedniego programu komputerowego.

Wydruk w postaci papierowej jest obecnie jedynie kopią sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Zmiana jaka została wprowadzona spowodowała ogromne zamieszanie wśród przedsiębiorców
w Polsce, zwłaszcza że, struktury plików zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej tuż przed terminem sporządzenia pierwszych sprawozdań finansowych za rok 2018, który upływał 31 marca 2019 roku. Koszty wdrożenia oraz pracy związanej ze zmianą utartych dotąd zasad obciążały bezpośrednio przedsiębiorców oraz siły zajmujące się rachunkowością (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne).

Dodatkowym problemem jaki pojawił się w praktyce, jest konieczność złożenia podpisu elektronicznego lub użycie profilu zaufanego ePUAP przez wszystkich Członków Zarządu. Czynnikiem dodatkowo komplikującym sprawę jest przypadek gdy wszyscy lub niektórzy Członkowie Zarządu nie posiadają polskiego numeru PESEL lub też nie dysponują podpisem elektronicznym. Wówczas podpisanie sprawozdania finansowego wymaga uprzedniej organizacji odpowiednich uprawnień, aby wszystkie osoby obowiązane mogły wywiązać się z obowiązku.

Fakt, że zarówno platforma elektroniczna Krajowego Rejestru Sądowego, jak i aplikacja do generowania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej są dostępne jedynie w języku polskim, powoduje dodatkowe utrudnienie procesu dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie posługują się językiem polskim.

Advicero Accounting Nexia jest dostawcą usług księgowych na najwyższym poziomie, który w swej ofercie zapewnia przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi regułami, a także wszelkiego rodzaju wsparcie w trakcie uzyskiwania narzędzi i uprawnień niezbędnych w procesie podpisywania i składania sprawozdań finansowych zarówno dla obywateli polskich jak i nierezydentów.

Każdy kto zwróci się do nas o wsparcie z całą pewnością uzyska pomoc w zakresie, jaki zapewni wypełnienie nowych skomplikowanych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez Ustawodawcę.

Stali Klienci Advicero mają zapewnione nasze wsparcie we wszystkich tematach finansowych, nowo pojawiających się obowiązkach raportowych, a także drobniejszych kwestiach związanych z bieżącymi kwestiami księgowo-podatkowymi. Nie ogranicza nas to jednakże i nawet w przypadku potrzeby częściowego wsparcia w procesie zamknięcia ksiąg, przygotowania sprawozdania finansowego, a także  podpisania, zatwierdzenia i złożenia do odpowiednich organów Państwa, nasza firma zawsze służy pomocą.

Podobne wpisy