Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS dla zatrudnionych rodziców

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS dla zatrudnionych rodziców

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374; dalej: specustawa) oprócz wprowadzenia możliwości skierowania pracownika do pracy zdalnej wprowadziła również dodatkowe świadczenie dla pracujących rodziców.

Z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami Rządu, okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego ma zostać wydłużony o kolejne 14 dni kalendarzowych, jeżeli szkoły, żłobki, przedszkola i kluby dziecięce pozostaną zamknięte na okres dłuższy niż do dnia 25 marca.

W myśl art. 4 pkt. 2 specustawy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie pomniejsza ogólnego limitu zasiłku opiekuńczego (60 dni), które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14, określonego w ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019r. poz. 645 i 1590).

Świadczenie finansowane jest w całości ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników świadczenie wypłacane jest pracownikom bezpośrednio przez ZUS, a w przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników, będących płatnikami zasiłków, wypłata świadczenia następuje razem z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Wartość wypłaconego dodatkowego zasiłku opiekuńczego pracodawca odlicza od swojego zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS za dany miesiąc.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8 (nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ukończenie ósmego roku życia), którzy zgłoszeni są do ubezpieczenia chorobowego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku chęci skorzystania z dodatkowego świadczenia pracownik lub zleceniobiorca wypełniają specjalne oświadczenie informujące o zamknięciu placówki oświatowo-wychowawczej i braku osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w czasie jej zamknięcia. Wypełniony dokument należy przekazać do odpowiednio pracodawcy lub zleceniodawcy, który wraz z drukiem ZUS Z-3 przekazuje dokumenty do ZUS. Należy wspomnieć, że w przeciwieństwie do standardowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczony nie jest zobowiązany do wypełniania dodatkowego druku ZUS Z-15A. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: —>wzór oświadczenia<—

W oświadczeniu ubezpieczony może wskazać wyłącznie dni robocze, w których sprawuje opiekę nad dzieckiem bądź wskazać cały okres zamknięcia placówki. Wypłata zasiłku nastąpi zgodnie z wnioskiem pracownika.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w celu wypłaty zasiłku powinny dostarczyć do ZUS druk ZAS-58. Dokument można dostarczyć do ZUS papierowo lub też za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS PUE.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w całości może wystąpić tylko jedno z nich. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Jeśli jeden z rodziców korzysta z możliwości pracy zdalnej, nie ma przeszkód aby drugi rodzic sprawował opiekę nad dzieckiem i otrzymywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

  1. rodzicom dzieci powyżej lat 8,
  2. pracownikowi, który został przez pracodawcę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten okres,
  3. pracownikowi, który zachowuje prawo do wynagrodzenia z powodu przestoju zakładu pracy,
  4. pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym, w trakcie urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego
  5. zleceniobiorcy, które nie jest zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  6. ubezpieczonemu zatrudniającemu nianię, która przestała opiekować się dzieckiem.

W ostatnich dniach pojawiły się pogłoski o rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o pracujących rodziców dzieci w wieku do lat 12. Niestety rząd zdementował wyżej wymienione informacje.

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest ubezpieczonemu za każdy dzień wskazany we wniosku o wypłatę zasiłku. Za okres korzystania z dodatkowego świadczenia ubezpieczony otrzyma zasiłek w wysokości 80% podstawy zasiłku chorobowego.

Przeczytaj również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania –>tutaj<—