Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / BHP i Medycyna Pracy w trakcie pandemii

BHP i Medycyna Pracy w trakcie pandemii

W związku z panującą pandemią koronawirusa, na mocy Tarczy Antykryzysowej 2.0 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. poz. 675) wprowadzono czasową zmianę przepisów w zakresie wykonywania szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy a także badań medycyny pracy. W poniższym artykule przypomnimy w jaki sposób pracodawca w prawidłowy sposób powinien dopełnić obowiązków w zakresie BHP i medycyny pracy względem pracowników.

Szkolenia wstępne BHP

Zgodnie z art. 12e Tarczy Antykryzysowej dopuszcza się, iż w stanie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może zorganizować dla nowo zatrudnianego pracownika szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość ta, nie może zostać jednak zastosowana w przypadku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego w przypadku zatrudnienia na stanowisku robotniczym, na stanowisku gdzie pracownik może być narażony na działanie czynników szkodliwych, studenta w ramach praktyk studenckich oraz uczniów odbywających praktyki zawodowe.

Szkolenie okresowe BHP

W ustawie uwzględnione zostały również regulacje odnoszące się do szkoleń okresowych dla zatrudnionych pracowników. Jeżeli termin szkolenia okresowego do przeprowadzenia przypada:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Badania wstępne medycyny pracy

Pracodawcy w okresie pandemii nie zostali w żaden sposób zwolnieni z kierowania nowo zatrudnianych pracowników do wykonania badań medycyny pracy. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych bez ważnego orzeczenia od lekarza medycyny pracy. W okresie pandemii zmodyfikowano przepisy dotyczące samego wystawiania orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy.  Okresy badań medycyny pracy  na mocy Tarczy 6.0 (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 2255) zostały ponownie wydłużone.

Wykonanie badań wstępnych w praktyce okazuje się często problematyczne w związku z niedostępnością lekarzy, dlatego przepisy w tym zakresie przewidują, iż w przypadku braku lekarza orzecznika medycyny pracy, badanie wstępne może wykonać inny lekarz. Orzeczenie takie ważne jest zgodnie z nowymi regulacjami 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania epidemii.

Przepisy odnoszące się do badań wstępnych mają również zastosowanie w przypadku badań kontrolnych. Przypominamy, iż badaniu kontrolnemu podlegają pracownicy niezdolni do pracy na skutek choroby przez okres dłuższy niż 30 dni.

Badania okresowe medycyny pracy

Obowiązek wykonywania okresowych badań medycyny pracy w okresie epidemii został czasowo zawieszony. Sytuacja dotyczy badań medycyny pracy, których termin wykonania przypadał po 7 marca 2020 r. Badania okresowe w takich przypadkach muszą zostać bezwzględnie wykonane w ciągu 180 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pomimo, zawieszenia obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich, na pracodawcy nadal ciąży obowiązek terminowego wystawienia skierowania na okresowe badania medycyny pracy.