Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Będzie więcej czasu na rozliczenie rocznego CIT oraz sporządzenie sprawozdań finansowych

Będzie więcej czasu na rozliczenie rocznego CIT oraz sporządzenie sprawozdań finansowych

Analogicznie do lat 2020 i 2021 Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za rok 2021, wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości. Prace nad rozporządzeniem w sprawie przedłużenia terminu na złożenie rocznej deklaracji CIT zostały niedawno zakończone.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zostało opublikowane w dzienniku ustaw 9 marca 2022 r. Wydłużyło ono termin na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych. Dłuższe terminy dotyczą:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące. Dotyczy to sprawozdań rocznych i skonsolidowanych, sprawozdań spółki/grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Wydłużenie terminu przypadającego w 2022 roku o 30 dni dotyczy również sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 270 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Natomiast 18 marca 2022 r. w dzienniku ustaw opublikowano wcześniej już zapowiadane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. dotyczące przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z rozporządzaniem, do dnia 30 czerwca 2022 r. zostaje przedłużony termin dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa wyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Standardowy termin do wysłania deklaracji CIT-8, czyli rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, to upływ trzeciego miesiąca po końcu danego roku podatkowego.

Wydłużenie terminu do składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 rok dotyczy wszystkich podatników. Należy także mieć na uwadze fakt, że w związku z wydłużeniem terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego CIT-8 wydłużeniu ma podlegać także termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C).

Na mocy tego samego rozporządzenia ma być przedłużony termin wskazany w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy o CIT, obowiązujący spółki, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, dotyczący wykazania przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia. Standardowo te pozycje powinny być wykazane w zeznaniu składanym do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem, natomiast na mocy rozporządzenia termin jest przedłużony do 30 czerwca 2022 r. Przedłużenie dotyczy tylko tych spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło uzasadnienie, z którego wynika, że wskazane zmiany podyktowane są trwającą od dłuższego czasu sytuacją epidemiczną oraz związanym z nią wzrostem zachorowań. Należy także mieć na uwadze, że w związku z wdrażaniem przepisów Polskiego Ładu dochodzi do większego zaangażowania służb finansowo-księgowych, dla których wydłużenie terminów na pewno też okaże się korzystne.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.