Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX NEWS | Marzec 2021

Advicero Nexia | TAX NEWS | Marzec 2021

 1. Wyrok TSUE w sprawie polskich rozliczeń WNT
 2. Fiskus chętniej nakłada mandaty karne za drobne przewinienia
 3. Nowe objaśnienia MF stosowania opłaty cukrowej i wyjaśnienia ws. „małpek”
 4. Pomyłka przy płatności na rachunek spoza białej listy
 5. Potwierdzenie zamówienia nie można uznać za fakturę uproszczoną
 6. Bliski termin rozliczenia podatku dochodowego

1. Wyrok TSUE w sprawie polskich rozliczeń WNT

18 marca 2021 r miał miejsce przełomowy wyrok w kwestii neutralności podatku VAT. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑895/19 orzekł, że polskie przepisy w kwestii rozliczania podatku VAT dla Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów nie są zgodne z Dyrektywą 112. Rozliczenie vat należnego i naliczonego powinno nastąpić w tym samym okresie, nawet po przekroczeniu ustawowego 3 miesięcznego terminu. To odpowiedź na złożone pytanie prejudycjalne pod koniec 2019 roku przez Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Jak to wyglądało dotychczas?

Polski podatnik w drodze korekty podatek należny wykazywał w momencie powstania obowiązku podatkowego w okresie przeszłym. Dopiero zaś w bieżącym okresie podatnik zobowiązany był do uwzględnienia podatku naliczonego. W związku z ujęciem podatku należnego do urzędu skarbowego jako pierwszego w kolejności skutkowało to często powstaniem odsetek od zaległości, co w ocenie sądu było niedopuszczalne.

Wątpliwości powstają od 2017 roku, czyli od momentu wprowadzenia dodatkowego warunku, czyli wykazania VAT naliczonego i należnego w dwóch różnych okresach. TSUE zgodził się, że prawo krajowe może wprowadzać dodatkowe wytyczne pod warunkiem, że nie zakłóca to zasady neutralności.

Warto więc zweryfikować przeszłe rozliczenia, gdyż w sytuacji gdyby podatnik zapłacił odsetki od zaległości, taki wyrok będzie uprawniał do ich odzyskania. Co istotne, wznowienie postępowań w wielu przypadkach będzie ograniczone do 30 dni od daty opublikowania wyroku, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

Wyrok należy ocenić za bardzo pozytywną informację dla wielu podatników i można będzie stosować go względnie szeroko również do transakcji importu usług oraz nabycia od nierezydenta. Niewątpliwie neutralność podatku VAT to jego najistotniejsza cecha i warto zadbać o to, by była zawsze zachowana. W praktyce bowiem bardzo często zdarzała się sytuacja, że faktura nie została dostarczona na czas z różnych przyczyn. Ustawodawca już pracuje nad kwestią w niedawno zapowiedzianym pakiecie SLIM VAT 2.

Link do wyroku: ->tutaj<-

2. Fiskus chętniej nakłada mandaty karne za drobne przewinienia

Od 2021 r. w życie wejść mogą wyjątkowo dotkliwe przepisy związane z karami za wykroczenia skarbowe. Rządowy projekt zmian ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw poza szeregiem zmian w akcyzie zmienia brzmienie  art. 48 par. 2 kodeksu karnego skarbowego.

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały możliwość nałożenia mandatem karnym  grzywny której wysokość nie przekraczała podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warto wskazać że mandat ten może zostać nałożony nawet za drobne przewinienia jak niezłożenie deklaracji w terminie lub niewłaściwe wystawienie dowodu sprzedaży.  Nowelizacja przepisów przewiduje podwyższenie maksymalnej kwoty na jaką może zostać nałożony mandat karny w wysokości pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, co sprawia że kwota ta sięgnie aż 14 tys. złotych. Oczywiście podatnik zawsze ma możliwość odmowy przyjęcia mandatu, co wiąże się z skierowaniem sprawy na postępowanie sądowe. Według ministerstwa finansów zmiany te mają dać możliwość kontrolerom nakładanie sankcji odpowiednich do popełnionego czynu jak również odciążenie wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany te skierowane przeciwko oszustom podatkowym mogą jednak być wyjątkowo dotkliwe dla drobnych przedsiębiorców którzy i tak mają spore problemy z właściwym odnajdywaniu się w gąszczu przepisów podatkowych a tym samym są znacznie bardziej narażeni na nieumyślne spowodowanie wykroczeń.  Postawieni przed perspektywą przyjęcia wyjątkowo dotkliwych mandatów  a możliwością wieloletniego postepowania sądowego ciężko wyrokować czy proponowane zmiany nie pogłębią i tak obciążonego wymiaru sprawiedliwości.

3. Nowe objaśnienia MF stosowania opłaty cukrowej i wyjaśnienia ws. „małpek”

Wraz z pojawieniem się nowych przepisów prawnych, pojawiły się liczne wątpliwości podatników względem stosowania opłaty cukrowej, czy poprawności stosowania przepisów ws. Alkoholi o małych opakowaniach, czyli tzw. „małpek”.

Do tej pory nie było wątpliwości, gdzie podatnicy mogliby zgłaszać swoje zapytania do organu podatkowego, czy to za pośrednictwem systemu WIS, WIA czy składając wniosek o interpretację indywidualną. Do tej pory, mieliśmy do czynienia z wątpliwościami w sprawie trybu wydawania interpretacji indywidualnych względem nowo ustalonych regulacji prawnych do opłaty cukrowej oraz „małpek”. Jednak dnia 25 lutego 2021 r. uchwalono ustawę, która miała zminimalizować powyższe problemy podatników.

Uregulowano tutaj np. kwestię ubiegania się o wyjaśnienia w/s opłaty cukrowej oraz regulacji względem „małpek”. Wskazano, że podatnik będzie miał możliwość wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej oraz o interpretację ogólną do Ministra Finansów w powyższych sprawach. Dodatkowym udogodnieniem ma być możliwość wystąpienia z wnioskiem o zajęcie stanowiska do samego Ministra Zdrowia. Taka nowa funkcja wynika przede wszystkim z przekonań, że opłaty zostały wprowadzone w celu promowania prozdrowotnego wyboru konsumenta.

Mogłoby się wydawać, że taka możliwość jest dodatkową korzyścią dla podatnika, jednak warto zwrócić tutaj uwagę, że ubiegając się o wydanie wyjaśnień w obszarze opłaty cukrowej i „małpek”, podatnik będzie musiał liczyć się z wydłużonym terminem na pozyskanie takiej interpretacji. Powyższe uzasadnia się tym, że Minister Zdrowia będzie miał dodatkowe 21 dni, aby wypowiedzieć się w danej sprawie.

Co więcej, Rzecznik MśiP, który wystąpił w dniu 2 lutego 2021 r. o objaśnienia w sprawie stosowania opłaty cukrowej, otrzymał odpowiedź od Ministra Zdrowia na nurtujące pytania podatników, w którym wyjaśniono np. kwestię podlegania opłacie napoju w proszku i koncentratów (np. zupa w postaci proszku). Jak wskazał w objaśnieniach Minister Zdrowia, takie produkty nie są objęte opłatą ze względu na samą definicję syropu, przez którą rozumie się smakowy środek spożywczy przeznaczony do rozcieńczenia z wodą bądź jako ten wykorzystywany jako dodatek do napojów czy deserów, pod które nie podlegają właśnie takie produkty w postaci proszków.

Mimo wydanych objaśnień ws. Opłaty cukrowej, można spodziewać się, że nie wszystkie problematyczne kwestie podatników zostały tutaj ujęte. W związku z tym, że podmioty będą miały możliwość wystąpienia z wnioskiem do organów o interpretację, możemy spodziewać się licznych pytań ze strony podatników. Za tym przekonaniem stoi nie tylko fakt niejasności przepisów podatkowych, ale przede wszystkim brak szerszych i klarownych objaśnień do nowowprowadzonych regulacji prawnych. Z tego też względu warto, mimo powyższych zastrzeżeń, starać się interpretację jako istotny element zabezpieczający.

4. Pomyłka przy płatności na rachunek spoza białej listy

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2020 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.400.2020.1.PB. organ stwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy. W związku z tym, prawidłowe jest podejście dot. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, że w sytuacji:

 1. gdy Spółka dokonała płatności za faktury potwierdzające dostawy towarów lub świadczenie usług, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny,
 2. przelewem na rachunki bankowe, które nie były zamieszczone na „białej liście”
 3. i nie złożyła przy pierwszej zapłacie należności na te rachunki zawiadomienia o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu,
 4. a następnie Spółka otrzymała zwrot zapłaconych kwot na rachunek bankowy oraz
 5. dokonała ponownej płatności przelewem na rachunek bankowy znajdujący się na „białej liście”,

w takiej sytuacji ponoszone koszty z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzone fakturami, podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, który wynika z art. 15d ust. 1 ustawy CIT, tj. ograniczeniu kosztów uzyskania przychodu w przypadku dokonywania transakcji bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W związku z tym, organ potwierdził zastosowanie ograniczenia w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji dokonania płatności za faktury potwierdzające dostawy towarów lub świadczenie usług przelewem na rachunki bankowe, które nie były zamieszczone na tzw. białej liście.

Wnioskodawcą była sp. z o.o., która jest podatnikiem podatku CIT. Spółka dokonała płatności, wobec której przepisy Prawa przedsiębiorców nakładają obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego na rachunek innych niż wskazany na „białej liście” podatników VAT oraz nie złożyła wskazanego powyżej zawiadomienia. W związku z czym płatności zostały dokonane na rachunku bankowe polskich kontrahentów prowadzone przez banki, które nie prowadzą działalności poprzez oddział w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty z tytułu nabycia towarów i usług potwierdzone fakturami, które Spółka ponownie ureguluje przelewem na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT stanowią koszty uzyskania przychodów i nie ma do nich zastosowania ograniczenie wskazane w art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 15d ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów z „białej listy”- w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Jednak po dokonaniu ponownej płatności przelewem bankowym na rachunek znajdujący się w wykazie, Spółka będzie mogła zaliczyć wyżej wskazane koszty z tytułu nabycia towarów i usług w poczet kosztów uzyskania przychodów.

5. Potwierdzenie zamówienia nie można uznać za fakturę uproszczoną

We wniosku o interpretacje indywidualną przedstawiono zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza złożyć zamówienie na papier do drukarki. Przedmiotem zamówienia, będzie tylko papier do drukarki, na który obowiązuje jedna stawka VAT w wysokości 23%. Kwota zamówienia nie będzie przekraczała 400 zł. Zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 15 dni od dnia jego złożenia. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie ze stanem przyszłym powstało, więc pytanie czy przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia VAT od takiej faktury uproszczonej. Wnioskodawca twierdził, że wolno mu będzie odliczyć VAT argumentując to głównie tym, że w zasadzie jedyną różnicą jest posiadanie numer potwierdzający przyjęcie zamówienia zamiast numeru paragonu fiskalnego. System generuje numer takiego potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jak twierdził jest odpowiadające temu i analogicznym do numeru paragonu fiskalnego.

Przywołał w tej sprawie Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone W przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczona.

Takiego zdania nie podzielił natomiast Dyrektor KIS. Według nowych regulacji funkcjonujących od 1 stycznia 2020 roku w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy pomocy kas rejestrujących fakturę wystawia się jedynie jeżeli paragon zawiera numer identyfikacji podatkowej. Konkludując potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest dokumentem stricte mającym jedynie charakter informacyjny. Nie stanowi ona faktury uproszczonej ani tym bardziej faktury w rozumieniu klasycznym. W konsekwencji takie potwierdzenie zamówienia nie będzie uprawniało do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z takiego potwierdzenia.

W przedmiotowej sprawie na potrzeby księgowe oraz dowodem przeprowadzonej transakcji będzie paragon z numerem NIP lub faktura. Wydaje się, że takie wyjaśnienie pokazuje jasno, że faktura jest dokumentem sformalizowanym, który posiada swoje konkretne cechy, a zarazem daje pewne uprawnienia.

Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 9 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.825.2020.2.KO

6. Bliski termin rozliczenia podatku dochodowego

Zbliża się nieubłaganie termin złożenia zeznania CIT za 2020 r. w związku z tym przypominamy o paru istotnych kwestiach:

Wsteczne rozliczenie straty

Istnieje możliwość wstecznego rozliczenia straty poniesionej w 2020 r. – przedsiębiorcy mogą rozliczyć stratę z prowadzonej działalności gospodarczej poniesionej w 2020 r. poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Jest to możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • strata została poniesione w 2020 r. – mimo iż przepisy obowiązują już od jakiegoś czasu to dopiero teraz można faktycznie ustalić w jakiej wysokości poniesiono stratę w 2020 r.,
 • w 2020 r. odnotowano spadek przychodów o co najmniej 50% w porównaniu do roku 2019,
 • poniesiona strata jest następstwem COVID-19.

Limit jaki został ustalony w kwestii jednorazowego obniżenia dochodu wynosi 5.000.000 zł. Więcej w tym temacie można znaleźć tutaj:

Wyjątek w zakresie korekty kosztów o niezapłacone zobowiązania

Pod warunkiem spełnienia wskazanych powyżej przesłanek – co najmniej 50% spadek przychodów spowodowany COVID-19 – podatnicy mogą odstąpić od korekty kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań.

Działania restrukturyzacyjne a rozliczenie straty

Od 1 stycznia 2021 r. został wprowadzony przepis (art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT) , który uniemożliwia rozliczenie straty po przejęciu przedsiębiorstwa (przejęcie spółki lub przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, lub nabycie za otrzymany wkład pieniężny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), gdy:

 • przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności po przejęciu lub nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest inny niż przedmiot faktycznej działalności przed przejęciem lub nabyciem, lub
 • zmienił się wspólnik w porównaniu do stanu na koniec roku podatkowego, w odniesieniu do co najmniej 25% udziałów.

Nowe przepisy mogą stanowić spory problem dla przedsiębiorców z uwagi na brak przepisów przejściowych, a więc przepisy te należy zastosować już do rozliczenia roku 2020.

Informacja o przedłużeniu terminu na rozliczenie CIT

W dniu 29 marca 2021 r. wydano rozporządzenie o przedłużeniu terminu do złożenia rocznego CIT z 31 marca 2021 na 30 czerwca 2021 r.  (Dz. U. z 2021 r., poz. 571)

Podobne wpisy