Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe – Tura IV

Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe – Tura IV

1. Kto jest zobowiązany do odprowadzania składek na PPK od maja 2021?

Obowiązkiem PPK zostaną objęte firmy tzw. IV transzy, tzn. wszyscy pracodawcy, którzy dotychczas w poprzednich etapach nie byli zobowiązani do wprowadzenia PPK w firmie.

2. Jakie są terminy wprowadzenia PPK w firmie?

Z dniem 1 stycznia 2021 roku Pracodawcy wymienieni w punkcie 1 automatycznie zostaną włączeni do rządowego programu emerytalnego. Pracodawcy Ci mają obowiązek do realizacji poszczególnych zadań:

  • najpóźniej do dnia 23.04.2021 r. podpisać umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową
  • najpóźniej do dnia 10.05.2021 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową

3. Czy pracodawca może być zwolniony z obowiązku wdrożenia PPK w firmie?

Ustawodawca wprowadził regulacje, które zwalniają pod pewnymi warunkami część podmiotów gospodarczych z obowiązku wprowadzania PPK w swojej organizacji.

Z powyższej możliwości skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • roczne obroty netto z ze sprzedaży towarów i usług przedsiębiorstwa nie przekraczają równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczają w złotych równowartości 2 milionów euro  

Dodatkowym warunkiem uprawniającym do zwolnienia z wprowadzenia PPK w firmie jest rezygnacja z programu wszystkich zatrudnionych w danej organizacji pracowników.

4. W jaki sposób powinno się wybierać firmę, która będzie zarządzała środkami pracowników?

Wybór instytucji finansowej powinien być uzgodniony przez Pracodawcę z zakładową organizacją związkową działającą w zakładzie pracy lub z reprezentacją pracowników wyłonioną spośród zatrudnionych. Pracodawca nie może dokonać wyboru instytucji zarządzającej środkami PPK w sposób jednostronny.

Lista instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK i oferują zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK, wraz z ich ofertą, znajduje się na Portalu PPK www.mojeppk.pl

Z wybraną instytucją finansową Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie PPK, która powinna zostać zawarta w postaci elektronicznej, nie później niż 10 dni przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

5. W jaki sposób dokonać wyboru reprezentacji pracowników, która będzie brała udział we wdrożeniu PPK w firmie? Ile osób powinna liczyć reprezentacja?

Reprezentację pracowników należy wyłonić w wyborach, w których uczestniczyć będą wszyscy zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy. Do przeprowadzenia wyborów niezbędne będzie przygotowanie Regulaminu Wyboru Przedstawicieli Pracowników. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa jest to zazwyczaj od 1 do 3 osób. Zaleca się, aby jeśli to możliwe było to co najmniej 2 pracowników.

6. Zasady uczestnictwa w PPK

Pracodawca dokonuje wpłat do PPK wyłącznie za osoby zatrudnione, tj. za pracowników oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług np. kontrakty menedżerskie, a także członków rad nadzorczych; jeżeli osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Możliwość zawarcia umowy o prowadzenie PPK zależy od wieku zatrudnionej osoby i przedstawia się następująco:

tab p 1 - Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe – Tura IV

7. W jakiej wysokości należy odprowadzać składki do PPK i kiedy należy je odprowadzać do instytucji finansowej?

Pracodawca i pracownik jako uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych finansują wpłaty podstawowe z własnych środków. Ponadto, zarówno Pracownik, jak i Pracodawca, mogą zdecydować o dokonywaniu wpłat dodatkowych.

tab p 2 - Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe – Tura IV

*z możliwością obniżenia wpłaty obligatoryjnej dla osób zarabiających do wysokości 1,2 krotności płacy minimalnej

8. Czy wpłaty do PPK dokonywane przez Pracodawcę są przychodem podlegającym oskładkowaniu i opodatkowaniu?

Wysokość składki na PPK finansowanej przez Pracodawcę nie jest wliczana do podstawy, od której pobierane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia w ZUS. Stanowi jednak przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód powstanie zarówno od składki podstawowej, jak i dobrowolnej finansowanej przez podmiot zatrudniający.

9. Czynności wymagane do wdrożenia PPK – jak możemy Państwu pomóc?

tab p 3 - Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe – Tura IV

Więcej informacji na temat PPK można uzyskać między innymi w następującym szkoleniu:

PPK PL: https://www.youtube.com/watch?v=jjhzxE9fcRE

PPK ENG: https://youtu.be/I69At58HBJY

Podobne wpisy