Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego PARP!

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego PARP!

Od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku można składać wnioski od dotację na dofinansowanie kapitału obrotowego w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (dalej: PARP).

Jest to dotacja finansowa dostępna dla średniego przedsiębiorcy, tj. podmiotu, który ma siedzibę lub oddział w Polsce, zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliony EUR.

Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dodatkowymi warunkami koniecznymi dla otrzymania dotacji przez średniego przedsiębiorcę jest trudna sytuacja w dniu udzielenia pomocy lub odnotowanie spadku obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku – na skutek wystąpienia pandemii koronawirusa.

Otrzymane finansowanie będzie mogło być wykorzystane przez spółkę na koszty prowadzenia przedsiębiorstwa i koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłaceniem mediów, wynajmem powierzchni, zakupem towarów lub ubezpieczeniem firmy.

Wniosek można złożyć w ramach jednego z dwóch dostępnych programów operacyjnych – w zależności od województwa, na którego obszarze działa przedsiębiorca.

Liczbę pracowników w przedsiębiorstwie należy właściwie określić na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie. Obliczenia zatrudnienia nie uwzględniają pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub wychowawczym, a także pracowników zatrudnionych w ramach szkolenia zawodowego.

Aby skorzystać z finansowania, należy wypełnić formularz wniosku online. Po zatwierdzeniu wniosku należy przedłożyć dokumenty wskazane w odpowiedzi, a następnie podpisać umowę.

Dotacja nie wymaga wkładu własnego i jest w całości bezzwrotna.

Środki mogą otrzymać tylko przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia WE nr 651/2014.

Co istotne, dotacja będzie przyznawana do wyczerpania puli właściwego programu operacyjnego, a o jej otrzymaniu będzie decydować również kolejność składania wniosków. Warto jak najszybciej postarać się o wsparcie kapitału obrotowego oferowane przez PARP.